Miejsce powstania kolizji drogowej - jak duże ma znaczenie?

By in ,
1651
Miejsce powstania kolizji drogowej - jak duże ma znaczenie?

Kolizja na parkingu

Kolizja parkingowa jest bardzo często spotykanym typem kolizji. Zazwyczaj ustalenie, który z kierowców jest winny szkody, nie jest trudne. Zasady pierwszeństwa na parkingu regulowane są przez znaki drogowe, a jeśli ich nie ma obowiązuje zasada “prawej ręki”.

Nie wszyscy kierowcy jednak o tym pamiętają i jadąc prosto alejką przecinającą cały parking są pewni, że mają pierwszeństwo. Zazwyczaj tak rzeczywiście jest, ale niekiedy zarządcy parkingu nie zadbają o odpowiednie oznaczenie parkingu. Wtedy kierowcy wyjeżdżający z prawej strony z bocznych alejek mają pierwszeństwo. Jeśli dojdzie do stłuczki, winny jej będzie kierowca jadący prosto.

Warto pamiętać, że wyjazd z miejsca parkingowego traktowany jest jako włączanie się do ruchu. Oznacza to, że kierowca powinien bezwzględnie ustąpić pierwszeństwa wszystkim nadjeżdżającym pojazdom. Dlatego za kolizję parkingową podczas cofania najczęściej odpowiadają kierowcy, którzy wyjeżdżali z miejsca parkingowego.

Kolizja na skrzyżowaniu

Inne popularne miejsce kolizji to skrzyżowanie, gdzie najczęściej dochodzi do kolizji podczas wyprzedzania, i to najczęściej wyprzedzający ponosi winę.

Art. 24 ust. 7 pkt. 3. “Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni (…) na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany.”

Kolizja poza drogą publiczną

Kodeks ruchu drogowego stosuje się w takim samym stopnmiu do poruszania się po drogach niepublicznych, jak do reszty dróg. Takie samo prawo obowiązuje wszędzie, gdzie faktycznie odbywa się ruch pojazdów.

Art. 98. “Kto, prowadząc pojazd poza drogą publiczną, nie zachowuje należytej ostrożności, czym zagraża bezpieczeństwu innych osób, lub nie stosuje się do przepisów regulujących korzystanie z dróg wewnętrznych lub innych miejsc dostępnych dla ruchu pojazdów, podlega karze grzywny albo karze nagany.”

Kolizja za granicą

Likwidacja szkody z zagranicy wygląda podobnie do likwidacji szkody w Polsce. Pamiętaj, że ubezpieczenie OC jest ważne nie tylko w Polsce, ale też w krajach Unii Europejskiej oraz państwach EFTY. Są jednak kraje, które wymagają posiadania ze sobą Zielonej karty, czyli potwierdzenia posiadania ubezpieczenia OC. Te kraje to: Albania, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina.

Na miejscu kolizji należy spisać oświadczenie w wersji polsko-angielskiej. Wyjeżdżając za granicę najlepiej mieć takie oświadczenie ze sobą w schowku. Takie oświadczenie powinno zawierać dokładnie takie same informacje, jak zwykłe oświadczenie spisywanie w Polsce. Dowiedz się więcej.

Co do wzywania policji na miejsce zdarzenia, wygląda to podobnie jak w Polsce, czyli jeżeli nikt nie ucierpiał i nie ma sporu co do winy w szkodzie, nie ma potrzeby aby wzywać policję.

Odszkodowanie z AC - dowiedz się więcej

By in ,
1238

Najczęściej przyczyną zaniżonego odszkodowania z AC jest amortyzacja części. Ubezpieczyciele potrącają odszkodowanie o powstałą z ubiegiem lat utratę wartości części. Wysokość potrącenia zwiększa się z wiekiem pojazdu. Kwota odszkodowania zostanie pomniejszona o procentowe zużycie pojazdu i jego części.

Dlatego tak ważne jest aby dokładnie zapoznać się z OWU (Ogólnymi warunkami ubezpieczenia) AC, gdzie znajdziemy informacje na temat wysokości potrąceń amortyzacyjnych. Najlepszą metodą na uniknięcie zaniżenia odszkodowania ze względu na amortyzację pojazdu jest wykupienie zniesienia amortyzacji części. Jak ustrzec się przed zaniżonym odszkodowaniem AC? Przemyśl zakup ubezpieczenia pojazdu ze stałą sumą ubezpieczenia. Niestety nawet przy najlepszej polisie ubezpieczeniowej odszkodowanie może być zaniżone.

Wypłata odszkodowania z AC

Wysokość odszkodowania AC w głównej mierze zależy od sumy ubezpieczenia ustalanej przy podpisaniu umowy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia to górna granica odpowiedzialności (wysokości odszkodowania) jaką ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu po szkodzie. Wyróżnia się dwa rodzaje sumy ubezpieczenia: stała i zmienna. Stała suma ubezpieczenia zapewnia poszkodowanemu wypłatę odszkodowania wysokości pełnej wartości pojazdu w czasie trwania polisy. Natomiast zmienna suma ubezpieczenia powoduję iż wartość pojazdu obliczana jest na dzień szkody. Ubezpieczyciele bardzo często proponują swoim klientom obniżenie kosztów polisy poprzez tzw. udział własny. Udział własny w szkodzie to dokładnie określona w OWU i umowie ubezpieczenia część pieniędzy o jakie pomniejszone będzie odszkodowanie. Kolejnym powodem pomniejszenia odszkodowania AC za szkodę z własnej winy może być amortyzacja czyli procentowy ubytek wartości pojazdu wraz z czasem jego użytkowania. Oczywiście podpisując umowę ubezpieczenia AC możesz wybrać polisę ze zniesioną amortyzacją – niestety wpływa to na podniesienie składki ubezpieczenia. Jednak najważniejszym kryterium wpływającym na wysokość odszkodowania AC jest sposób jej zakwalifikowania w towarzystwie ubezpieczeniowym tzw. typ szkody. Zniszczenia pojazdu mogą zostać uznane jako szkodzą częściowa lub całkowita. Odszkodowanie z AC wyniesie jednak zawsze tyle, ile kosztować będzie przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia – lub tyle, ile wynosiła wartość pojazdu przed wypadkiem (szkoda całkowita).

Odszkodowanie AC, a szkoda z własnej winy

Choć zakup ubezpieczenia AC nie jest obowiązkowy, jego posiadania jest przydatne. Kiedy można liczyć na wypłatę odszkodowania AC? W przypadku szkody z własnej winy, gdy nieznany sprawca uciekł z miejsca wypadku, gdy szkoda została spowodowana przez złe warunki pogodowe np. grad, burza, gdy pojazd został skradziony itp. Polisy Autocasco i odpowiedzialność Towarzystw Ubezpieczeniowych różnią się od siebie zakresem ochrony, szczegóły polisy znaleźć można w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Szkoda całkowita

Szkoda całkowita to sytuacja, w której naprawa pojazdu do stanu sprzed szkody kosztowałaby więcej niż wynosi sama wartość pojazdu (suma ubezpieczenia) ustalona podczas podpisania umowy ubezpieczenia. Firmy ubezpieczeniowe różnie definiują szkodę całkowitą określa się w momencie gdy wartość naprawy przewyższyła by 70 % wartości pojazdu. W takim przypadku poszkodowany otrzyma od ubezpieczyciela różnicę pomiędzy wartością pojazdu na dzień szkody a wartością pozostałości czyli tzw. wrak pojazdu. Towarzystwo ubezpieczeniowe może również wskazać poszkodowanemu nabywcę, który kupi pojazd za ustaloną cenę.

Potrącenie sarny lub innej zwierzyny leśnej

Jeśli osoba poszkodowana posiada polisę AC w zakresie, której znajduje się kolizja z udziałem zwierząt np. sarny to otrzyma odszkodowanie. Warto jednak zaznaczyć iż nie każda polisa AC w swoim zakresie posiada kolizję ze zwierzyną. Należy dokładnie przeczytać Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) aby wiedzieć na jakie odszkodowanie możemy liczyć.

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

Towarzystwo Ubezpieczeniowe może odmówić przyjęcia odpowiedzialności, a co za tym idzie nie wypłaci nam należnego odszkodowania, w sytuacji kiedy w oparciu o zgromadzoną dokumentację szkodową na podstawie, której będzie analizować i oceniać okoliczności powstawnia szkody dojdzie do wniosku, że:

 • szkoda nie miała miejsca,
 • zakres uszkodzeń nie pokrywa się z uszkodzeniami np. sprawcy,
 • wcześniej na pojeździe miała miejsce szkoda o identycznym lub zbliżonym zakresie (podlega dyskusji i w szczególnych przypadkach mimo takiej sytuacji można uzyskać odszkodowanie),
 • istnieję podejrzenie wyłudzenia,
 • inne.

Odszkodowanie z OC a podatek

Rozliczenie podatku dochodowego i kosztów zależy od rodzaju posiadanej polisy ubezpieczeniowej w momencie wypadku. Odszkodowanie z polisy AC w całości stanowi opodatkowany przychód. Natomiast Przedsiębiorca, któremu zostanie wypłacone odszkodowanie z samochodowej polisy OC, będzie musiał odprowadzić podatek dochodowy tylko od nadwyżki otrzymanej kwoty, przekraczającej wartość naprawy.

Odszkodowanie z OC - dowiedz się więcej

By in ,
1127

Ideą odszkodowania jest pełna rekompensata poniesionych szkód. Ustawodawca jasno określa fakt iż poszkodowany po kolizji winien otrzymać zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej zgodnej z kosztorysem naprawy pojazdu lub pojazd przywrócony do stanu sprzed wypadku. Zatem ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty kwoty, która umożliwi poszkodowanemu naprawę pojazdu lub naprawę pojazdu w serwisie. Niestety fakty są takie iż 7/10 szkód komunikacyjnych wykazuje zaniżenie w odszkodowaniu. Wśród stosowanych przez zakład ubezpieczeń sposobów na zaniżenie wysokości odszkodowania można wyróżnić:

 • amortyzację części – pomniejszenie wartości części stosowanych do naprawy o zużycie eksploatacyjne,
 • stosowanie części zamiennych, zamiast oryginalnych,
 • brak dodatkowych świadczeń – jeśli poszkodowany sam nie upomni się o dodatkowe świadczenia np. utrata wartości handlowej pojazdu lub zwrot kosztów za wynajem pojazdu w trakcie naprawy, najprawdopodobniej ich nie otrzyma,
 • doszukiwanie się szkody całkowitej – w niektórych przypadkach ubezpieczyciele będą starali się zakwalifikować szkodę jako całkowitą np. poprzez zawyżenie kosztów naprawy,
 • zaniżona wartość pojazdu – ma szczególne znaczenie w przypadku szkód całkowitych ponieważ odszkodowanie opiera się tu o wycenę pojazdu sprzed szkody – ubezpieczyciele często zaniżają tą wartość
 • naprawa części zamiast wymiany.

Wypłata odszkodowania z OC

Zgodnie z artykułem 34 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych osoby, które nie ze swojej winy zostaną poszkodowane w trakcie kolizji drogowej mogą liczyć na odszkodowanie z OC sprawcy. Dzięki regulacjom prawnym każdy pojazd mechaniczny w Polsce musi posiadać wykupione ubezpieczenie OC, a za jego brak wymierzane są surowe kary pieniężne.

Kwota jaką otrzyma poszkodowany wyliczana jest na podstawie systemów eksperckich, wycen rzeczoznawcy czy w przypadku szkód osobowych dokumentacji medycznej. Istnieje jednak tzw. suma gwarancyjna, która stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Obecne od czerwca 2012 roku sumy gwarancyjne wynoszą 5 mln euro w przypadku szkód osobowych i 1 mln euro w przypadku szkód na mieniu.

Należy pamiętać, że ubezpieczyciel będzie dążył do jak najszybszego zamknięcia sprawy. Towarzystwa ubezpieczeniowe często proponują poszkodowanym ugodowe rozwiązanie sporu. Oznacza to, że ubezpieczyciel wychodzi z propozycją wypłaty odszkodowania lecz jednocześnie zaznacza, że poszkodowany nie będzie w przyszłości rościł o wypłatę wyższej kwoty. Rozwiązanie to nie jest racjonalne, szczególnie w przypadku gdy poszkodowany nie jest pewny co do wielkości szkody i nie zweryfikował poprawności kosztorysu w niezależnej kancelarii odszkodowawczej takiej jak Beker Polska.

Współwina a odszkodowanie OC

Istnieją również sytuacje w których ubezpieczyciel nie wypłaci należnej kwoty odszkodowania z kosztorysu dla poszkodowanego.Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma prawo do obniżenia przyznanego odszkodowania o tzw. przyczynienie/współwinę. Przyczynieniem nazywa się wszystkie działania poszkodowanego które przyczyniły się do powstania szkody np. prowadzenie pod wpływem alkoholu, prowadzenie pojazdu bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, prowadzenie pojazdu bez ważnego badania technicznego.

Odszkodowanie OC a potrącenie sarny lub innej zwierzyny leśnej

Czy jeśli poszkodowany nie posiada polisy AC może liczyć na wypłatę odszkodowania?

 • Brak znaku ostrzegawczego A-18B – w teorii jeśli na drodze nie było znaku ostrzegawczego A-18B (uwaga, dzikie zwierzęta) poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie do zarządcy drogi ( z tytułu niewypełnienia obowiązku informacyjnego – brak znaku) lub koła łowieckiego ( jeśli do zdarzenia doszło w dniu, w którym odbyło się polowanie). W praktyce jednak dochodzenie odpowiedzialności jest bardzo trudnym procesem, który często kończy się w sądzie.
 • Obecny znak ostrzegawczy A-18B – znak A-18B informuje kierowcę o tym iż na danym obszarze dzikie zwierzęta często przechodzą przez jezdnie i nakładają na kierowcę obowiązek dostosowania prędkości samochodu na wypadek wystąpienia niebezpieczeństwa potrącenia zwierzyny. Jeśli na drodze na której doszło do wypadku zamieszczony był znak A-18B , a poszkodowany nie posiadał polisy AC będzie zmuszony do samodzielnej naprawy pojazdu

Odszkodowanie OC i AC jednocześnie

Należy pamiętać, że towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci nam odszkodowania za te same uszkodzenia dwa razy. Oznacza to, że jeśli np. zgłoszona zostanie szkoda z OC sprawcy nie możemy ponownie zgłosić szkody do naszego ubezpieczyciela i żądać wypłaty z tytułu polisy AC.

Jeśli na miejscu zdarzenia nie ma pewności co do winnego kolizji drogowej możesz zlikwidować swoją szkodę z ubezpieczenia AC, jeśli po czasie okaże się iż wina nie leży po Twojej stronie postaraj się o regres.

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

Towarzystwo Ubezpieczeniowe może odmówić przyjęcia odpowiedzialności, a co za tym idzie nie wypłaci nam należnego odszkodowania, w sytuacji kiedy w oparciu o zgromadzoną dokumentację szkodową na podstawie, której będzie analizować i oceniać okoliczności powstawnia szkody dojdzie do wniosku, że:

 • szkoda nie miała miejsca,
 • zakres uszkodzeń nie pokrywa się z uszkodzeniami np. sprawcy,
 • wcześniej na pojeździe miała miejsce szkoda o identycznym lub zbliżonym zakresie (podlega dyskusji i w szczególnych przypadkach mimo takiej sytuacji można uzyskać odszkodowanie),
 • istnieje podejrzenie wyłudzenia,
 • inne.

Odszkodowanie z OC a podatek

Rozliczenie podatku dochodowego i kosztów zależy od rodzaju posiadanej polisy ubezpieczeniowej w momencie wypadku. Odszkodowanie z polisy AC w całości stanowi opodatkowany przychód. Natomiast Przedsiębiorca, któremu zostanie wypłacone odszkodowanie z samochodowej polisy OC, będzie musiał odprowadzić podatek dochodowy tylko od nadwyżki otrzymanej kwoty, przekraczającej wartość naprawy.

Wycena szkody - dowiedz się więcej

By in ,
1026
Wycena szkody - dowiedz się więcej

Ideą odszkodowania jest pełna rekompensata poniesionych szkód. Ustawodawca jasno określa fakt iż poszkodowany po kolizji winien otrzymać zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej zgodnej z kosztorysem naprawy pojazdu lub pojazd przywrócony do stanu sprzed wypadku. Zatem ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty kwoty, która umożliwi poszkodowanemu naprawę pojazdu lub naprawę pojazdu w serwisie. Jednakże jeśli przywrócenie stanu pojazdu sprzed szkody okaże się niemożliwe lub zbyt kosztowne (szkoda całkowita – koszty naprawy pojazdu przekraczają wartość pojazdu) ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty świadczenia pieniężnego.

Kosztorys naprawy samochodu

Po zgłoszeniu szkody firma ubezpieczeniowa ma 7 dni na dokonanie oględzin uszkodzonego pojazdu i aż 30 dni na wystawienie kosztorysu naprawy pojazdu i wypłatę odszkodowania. W dzisiejszych czasach Towarzystwa ubezpieczeniowe w przypadku niewielkich szkód proponują aby to poszkodowany sam dokonał oględzin pojazdu, a wycena szkody odbywa się na podstawie dostarczonej dokumentacji fotograficznej lub oświadczenia. Wykonanie kosztorysu naprawy pojazdu bez dokładnych oględzin i weryfikacji w niezależnej firmie odszkodowawczej takiej jak Beker Polska może okazać się dużym błędem. Dlaczego? Bardzo często pierwotny kosztorys naprawy pojazdu obiega od rzeczywistych kosztów jakie poniesie poszkodowany. Pierwotne wyliczenie kosztu naprawy pojazdu jest zazwyczaj zaniżone, a osoby które nie zweryfikują poprawności rozliczenia swojego odszkodowania mogą się niemiło zaskoczyć.

Towarzystwa ubezpieczeniowe dokonują kosztorysu naprawy pojazdu na postawie katalogów takich jak Audatex, Infoexpert czy EurotaxGlass. Dzięki programom eksperckim firmy ubezpieczeniowe znają minimalne i maksymalne ceny części zamiennych, a także koszty pracy roboczogodzin mechaników, blacharzy i innych specjalistów zależne od regionu kraju. Zazwyczaj do pierwotnej wyceny używane są najniższe stawki za roboczogodzinę a zamiast oryginalnych części proponowane są słabej jakości zamienniki. Uzyskaj wycenę kosztów naprawy.

Wycena szkody w ASO

Czym tak naprawdę jest ASO? ASO to skrót od nazwy Autoryzowana Stacja Obsługi. Jest to instytucja świadcząca usługi naprawy oraz konserwacji pojazdów. Sieci ASO powstają z ramienia producentów samochodów. Naprawa w serwisie jest bardzo dobrym rozwiązaniem ponieważ bazuje na oryginalnych częściach producenta. Wybierając formę rozliczenia bezgotówkowego = odstawiając pojazd do serwisu ASO klienci niczym nie muszą się przejmować. Serwis odbiera pojazd, sporządzane są stosowane umowy i następnie pojazd zostaje naprawiony na częściach oryginalnych zgodnie z technologią producenta. Niewątpliwie jest to kusząca opcja, zanim jednak zdecydujesz się na naprawę w serwisie ASO sprawdź czy ubezpieczyciel rzeczywiście pokryje wszystkie koszty naprawy. Nierzadko poszkodowani skarżą się na fakt iż ubezpieczyciel nie chce zapłacić za część naprawy ich pojazdu, w takich przypadkach niestety to poszkodowany jest zobligowany do opłaty rachunku.

Jak wygląda proces likwidacji szkody?

By in ,
1671
Jak wygląda proces likwidacji szkody?

1. Zgłoś szkodę u ubezpieczyciela sprawcy wypadku (w przypadku szkody nie z Twojej winy) lub zgłoś szkodę u swojego ubezpieczyciela (jeśli w swojej polisie posiadasz usługę Bezpośredniej likwidacji szkody BLS lub jeśli zgłaszasz sprawę ze swojego Autocasco)

2. Przygotuj się na oględziny Pojazdu – towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobligowane do rozpoczęcia postępowania likwidacyjnego w terminie do 7 dni od zgłoszenia szkody.

W Polsce funkcjonują dwie formy oględzin pojazdu:

 • Tradycyjna – wizyta rzeczoznawcy mobilnego i ocena uszkodzeń na podstawie oględzin pojazdu. W tracie wizyty likwidatora zweryfikowany zostaną: dokumenty pojazdu, przebieg zdarzeń i bezpośredni wpływ szkody na stan faktyczny pojazdu. Następnie sporządzona zostanie dokumentacja szkodowa. Wszystkie dokumenty trafiają do tzw. teczki szkodowej w towarzystwie ubezpieczeniowym, tam kontrolę nad szkodą przejmuje likwidator merytoryczny.
 • Mobilna – sugerowana jedynie tym, których szkody są małe i nieskomplikowane. Metoda ta polega na samodzielnej ocenie zniszczeń pojazdu i wycenie ewentualnej naprawy. Mobilne oględziny pojazdu na pewno skracają czas likwidacji szkody, ale bardzo często negatywnie wpływają na sumę wypłaconego odszkodowania. Nie polecamy tej metody jeśli nie jesteś pewien wielkości uszkodzeń, istnieje zbyt duże ryzyko ich przeoczenia.

3. Wybierz najkorzystniejszy dla siebie sposób rozliczenia szkody. Rozróżnia się dwie formy rozliczenia szkody:

 • Gotówkową
 • Bezgotówkową

Jeśli nie jesteś pewien co do sposobu rozliczenia szkody, zachęcamy do skorzystania darmowej porady naszych Doradców Odszkodowawczych. Zadzwoń pod numer +48 606 732 266 i dowiedz się jaka forma rozliczenia będzie dla Ciebie najkorzystniejsza. Doradcy przeanalizują stan twojego pojazdu, wiek i inne czynniki, które wpływają na jego wartość by następnie zasugerować Ci najlepsze rozwiązanie rozliczenia z ubezpieczycielem.

Likwidacja szkody u swojego ubezpieczyciela

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów coraz więcej firm ubezpieczeniowych proponuje poszkodowanym Bezpośrednią Likwidację Szkód, ale co to właściwie oznacza? BLS to nic innego jak likwidacja szkody spowodowanej przez innego kierowcę u ubezpieczyciela, w którym wykupiłeś ubezpieczenie OC czyli likwidacja szkody z OC sprawcy u swojego ubezpieczyciela. Bardzo korzystne rozwiązanie szczególnie w przypadku gdy osoba winna wypadku miała wykupione OC u niszowego ubezpieczyciela słynącego z zaniżeń odszkodowania lub co gorsza z niewypłacalności.

Warunki skorzystania z BLS (Bezpośredniej Likwidacji Szkody) – zgłoszenie szkody u swojego ubezpieczyciela)

 • Wystąpienie szkody majątkowej (w kolizji uszkodzony został jedynie pojazd – nie występują szkody osobowe)
 • Wartość szkody nie przekracza 30 000 zł
 • Zdarzenie z udziałem dwóch pojazdów
 • Zdarzenie na terytorium Polski
 • Zarówno poszkodowany jak i sprawca posiadają polisę OC z BLS (Bezpośrednią Likwidacją Szkody)
 • Wina za kolizję uznana jest bez udziału sądu.

Które Towarzystwa Ubezpieczeniowe należą do sytemu BLS?

 • Allianz
 • Aviva
 • AXA
 • Concordia
 • Ergo Hestia
 • HDI
 • Interrisk
 • Link4
 • MTU
 • MTU24
 • PZU
 • Uniqa
 • Warta
 • Wiener
 • You Can Drive

Bezgotówkowe rozliczenie szkody

Bezgotówkowe rozliczenie szkody to najłatwiejsza i najprzyjemniejsza forma rozliczenia się z ubezpieczycielem, ale bywa niekorzystna, dlaczego?

Bezgotówkowe rozliczenie szkody nazywane jest również wariantem warsztatowym lub serwisowym. Osoby decydujące się na tą formę rozliczenia muszą same wybrać warsztat, który zajmie się likwidacją szkody. Wielu ubezpieczycieli posiada swoją listę warsztatów do których można odstawić pojazd na naprawę, jednak finalny wybór placówki należy do poszkodowanego i jego preferencji. Warsztat rozliczy naprawę pojazdu bezpośrednio z ubezpieczycielem, oznacza to, że osoba poszkodowana nie otrzymasz żadnych pieniędzy a jego zadanie będzie ograniczało się do odstawienia pojazdu do warsztatu.

Bezgotówkowe rozliczenie szkody opiera się na cesji wierzytelności – to dzięki niej warsztat będzie mógł sam rozliczyć się z towarzystwem ubezpieczeniowym. Poszkodowany niejako przepisuje prawa do własności szkody na warsztat, który zajmie się naprawą jego pojazdu. W przypadku skorzystania z takiej formy rozliczenia szkody firma Beker Polska nie będzie w stanie dopłacić do odszkodowania.

Bezgotówkowe rozliczenie szkody bywa niekorzystne tylko w momencie przeszacowania wartości pojazdu. Zdarza się iż poszkodowani chcą uniknąć zawiłego procesu likwidacji szkody na własną rękę oddają pojazd na bezgotówkowe rozliczenie szkody, jednak później gotówka okazuję się być konieczna, i to z kieszeni poszkodowanego.

Rodzaje serwisów:

 • Serwis markowy np. mercedes, audi – duże koszty naprawy mogą przerosnąć kosztorys dostarczony przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, w takim przypadku poszkodowany zmuszony jest do dopłaty do naprawy w serwisie;
 • Serwis niezależny (serwis niezrzeszony z TU) – istnieje duże ryzyko zamontowania niesprawdzonych i używanych części zamiennych;
 • Serwis z Towarzystwa Ubezpieczeniowego – duże ryzyko zamontowania części zamiennych o wątpliwej – złej jakości.

Jak bronić się przed niesatysfakcjonującą likwidacją szkody w serwisie?

 • Zachowaj czujność
 • Sprawdź czy wszystkie naprawy są zgodne z protokołem oddanym przez serwis
 • Poproś o faktury na poszczególne części zamienne. Jeśli masz możliwość sprawdź czy rzeczywiście części te zostały wymienione
 • Jeśli masz jakiekolwiek uwagi, wątpliwości skonsultuj je z pracownikiem warsztatu
 • Nie odbieraj pojazdu z warsztatu gdy jest ciemno, lub gdy pada deszcz – ograniczy to możliwości zauważenia nieprawidłowości naprawy.

Szkoda AC z własnej winy

Jeśli to ty spowodowałeś stłuczkę a Twój pojazd ucierpiał lub nieznany sprawca zarysował drzwi Twojego pojazdu (szkoda parkingowa) lecz posiadasz wykupiona polisę AC nie musisz się niczym przejmować. Likwidacja szkody z AC z własnej winy przebiega dokładnie tak samo jak w przypadku OC. Należy zgłosić szkodę do swojego ubezpieczyciela, wybrać najkorzystniejszą metodę jej rozliczenia (bezgotówkowo – serwis / gotówkowo). Jedyne na co musisz zwrócić uwagę to zapisany w Ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) termin na zgłoszenie szkody z AC! Niektóre firmy ubezpieczeniowe informują iż szkodę z AC należy zgłosić niezwłocznie (tj w czasie 24-48 godzin od kolizji), inne dają poszkodowanym do 7 dni.

Wielkość odszkodowania zależy przede wszystkim od wielkości szkody, wariantu odszkodowania oraz tego jaką polisę AC wybrałeś. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż odszkodowanie z AC często może być pomniejszone o:

 • Udział własny w szkodzie – franczyza redukcyjna – wiele osób dodaje ten wariant do polisy w celu zmniejszenia kosztów. Każdorazowo od sumy odszkodowania odejmowana jest kwota wkładu własnego w szkodę ustalonego podczas podpisania umowy ubezpieczenia AC
 • Przyczynienie się do powstania szkody – bardzo często ubezpieczyciel stwierdza iż poszkodowany sam przyczynił się do szkody np. nie zachowując odpowiedniej prędkości czy nie wykonał obowiązkowego przeglądu w takim wypadku odszkodowanie pomniejszone jest o % przyczynienia się do szkody.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania, lub działania ubezpieczyciela nie są dla Ciebie jasne zadzwoń po darmową poradę do naszych Doradców Odszkodowawczych.

Zgłoszenie kolizji drogowej - wszystko co musisz wiedzieć

By in ,
1094
Zgłoszenie kolizji drogowej - wszystko co musisz wiedzieć

Zgłoszenie szkody jest koniecznym warunkiem otrzymania odszkodowania. Jak zgłosić szkodę? Cała procedura jest bardzo złożona i zależy od ubezpieczyciela do którego chcesz zgłosić szkodę. Zanim przystąpisz do kompletowania dokumentów sprawdź czego wymaga dany ubezpieczyciel i podążaj za jego wytycznymi. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe posługują się własnym wzorem zgłoszenia szkody. Pamiętaj aby podejść do tematu skrupulatnie, przejrzyj dokumenty kilkakrotnie tak by uniknąć zwrotu zgłoszenia szkody i niepotrzebnych nerwów.

Na Polskim rynku ubezpieczeń wyróżnia się 5 głównych sposobów na zgłoszenie szkody:

 • osobiście – w placówce towarzystwa ubezpieczeniowego lub u agenta u którego została zakupiona polisa;
 • telefonicznie – korzystając z infolinii ubezpieczyciela;
 • internetowo – korzystając z formularzy zgłoszenia szkody na stronach internetowych ubezpieczycieli;
 • mailowo – wysyłając maila na adres e-mail dotyczący zgłoszeń szkody u danego ubezpieczyciela;
 • pocztą tradycyjną – wysyłając wypełnione druki zgłoszenia szkody na adres towarzystwa ubezpieczeniowego.

Jaki jest czas na zgłoszenie szkody?

W myśl litery prawa oraz zgodnie z artykułem 819 § 1 kodeksu cywilnego, zarówno poszkodowany jak i sprawca ma aż 3 lata na zgłoszenie szkody (termin na zgłoszenie szkody w przypadku szkód osobowych to nawet 20 lat, ale tylko wtedy gdy szkoda powstała w wyniku przestępstwa). Zachęcamy jednak do jak najszybszego zgłoszenia szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego. W innym przypadku ubezpieczyciel może potrącić Twoje odszkodowanie o tzw. przyczynienie się do powiększenia wielkości szkody.

Jeśli nie zgłosiłeś jeszcze swojej szkody ponieważ nie wiesz jak to zrobić lub masz pytania odnośnie całego procesu zgłoszenia szkody skorzystaj z darmowej pomocy naszych Doradców Odszkodowawczych!

Dlaczego nie warto zawierać ugody z ubezpieczycielem?

Podpisanie ugody z Towarzystwem ubezpieczeniowym nie jest dobrym rozwiązaniem, szczególnie w momencie gdy nie upewnisz się czy ubezpieczyciel poprawnie rozliczył Twoją szkodę.

W przypadku ugody dotyczącej odszkodowania (np. z OC sprawcy), ubezpieczyciel godzi się na szybkie zakończenie sprawy pod warunkiem, że poszkodowany obniży wartość swoich roszczeń i zrezygnuje z dochodzenia wyższego odszkodowania w przyszłości. I choć na początku kwota proponowana w ramach ugody wydaję się być korzystna, później okazuje się, że nie wystarcza na naprawę, jest za niska, a co gorsze w przypadku szkód osobowych nie wystarcza na kosztowne leczenie osób poszkodowanych.