Odszkodowanie z AC - dowiedz się więcej

By in ,
1238

Najczęściej przyczyną zaniżonego odszkodowania z AC jest amortyzacja części. Ubezpieczyciele potrącają odszkodowanie o powstałą z ubiegiem lat utratę wartości części. Wysokość potrącenia zwiększa się z wiekiem pojazdu. Kwota odszkodowania zostanie pomniejszona o procentowe zużycie pojazdu i jego części.

Dlatego tak ważne jest aby dokładnie zapoznać się z OWU (Ogólnymi warunkami ubezpieczenia) AC, gdzie znajdziemy informacje na temat wysokości potrąceń amortyzacyjnych. Najlepszą metodą na uniknięcie zaniżenia odszkodowania ze względu na amortyzację pojazdu jest wykupienie zniesienia amortyzacji części. Jak ustrzec się przed zaniżonym odszkodowaniem AC? Przemyśl zakup ubezpieczenia pojazdu ze stałą sumą ubezpieczenia. Niestety nawet przy najlepszej polisie ubezpieczeniowej odszkodowanie może być zaniżone.

Wypłata odszkodowania z AC

Wysokość odszkodowania AC w głównej mierze zależy od sumy ubezpieczenia ustalanej przy podpisaniu umowy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia to górna granica odpowiedzialności (wysokości odszkodowania) jaką ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu po szkodzie. Wyróżnia się dwa rodzaje sumy ubezpieczenia: stała i zmienna. Stała suma ubezpieczenia zapewnia poszkodowanemu wypłatę odszkodowania wysokości pełnej wartości pojazdu w czasie trwania polisy. Natomiast zmienna suma ubezpieczenia powoduję iż wartość pojazdu obliczana jest na dzień szkody. Ubezpieczyciele bardzo często proponują swoim klientom obniżenie kosztów polisy poprzez tzw. udział własny. Udział własny w szkodzie to dokładnie określona w OWU i umowie ubezpieczenia część pieniędzy o jakie pomniejszone będzie odszkodowanie. Kolejnym powodem pomniejszenia odszkodowania AC za szkodę z własnej winy może być amortyzacja czyli procentowy ubytek wartości pojazdu wraz z czasem jego użytkowania. Oczywiście podpisując umowę ubezpieczenia AC możesz wybrać polisę ze zniesioną amortyzacją – niestety wpływa to na podniesienie składki ubezpieczenia. Jednak najważniejszym kryterium wpływającym na wysokość odszkodowania AC jest sposób jej zakwalifikowania w towarzystwie ubezpieczeniowym tzw. typ szkody. Zniszczenia pojazdu mogą zostać uznane jako szkodzą częściowa lub całkowita. Odszkodowanie z AC wyniesie jednak zawsze tyle, ile kosztować będzie przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia – lub tyle, ile wynosiła wartość pojazdu przed wypadkiem (szkoda całkowita).

Odszkodowanie AC, a szkoda z własnej winy

Choć zakup ubezpieczenia AC nie jest obowiązkowy, jego posiadania jest przydatne. Kiedy można liczyć na wypłatę odszkodowania AC? W przypadku szkody z własnej winy, gdy nieznany sprawca uciekł z miejsca wypadku, gdy szkoda została spowodowana przez złe warunki pogodowe np. grad, burza, gdy pojazd został skradziony itp. Polisy Autocasco i odpowiedzialność Towarzystw Ubezpieczeniowych różnią się od siebie zakresem ochrony, szczegóły polisy znaleźć można w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Szkoda całkowita

Szkoda całkowita to sytuacja, w której naprawa pojazdu do stanu sprzed szkody kosztowałaby więcej niż wynosi sama wartość pojazdu (suma ubezpieczenia) ustalona podczas podpisania umowy ubezpieczenia. Firmy ubezpieczeniowe różnie definiują szkodę całkowitą określa się w momencie gdy wartość naprawy przewyższyła by 70 % wartości pojazdu. W takim przypadku poszkodowany otrzyma od ubezpieczyciela różnicę pomiędzy wartością pojazdu na dzień szkody a wartością pozostałości czyli tzw. wrak pojazdu. Towarzystwo ubezpieczeniowe może również wskazać poszkodowanemu nabywcę, który kupi pojazd za ustaloną cenę.

Potrącenie sarny lub innej zwierzyny leśnej

Jeśli osoba poszkodowana posiada polisę AC w zakresie, której znajduje się kolizja z udziałem zwierząt np. sarny to otrzyma odszkodowanie. Warto jednak zaznaczyć iż nie każda polisa AC w swoim zakresie posiada kolizję ze zwierzyną. Należy dokładnie przeczytać Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) aby wiedzieć na jakie odszkodowanie możemy liczyć.

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

Towarzystwo Ubezpieczeniowe może odmówić przyjęcia odpowiedzialności, a co za tym idzie nie wypłaci nam należnego odszkodowania, w sytuacji kiedy w oparciu o zgromadzoną dokumentację szkodową na podstawie, której będzie analizować i oceniać okoliczności powstawnia szkody dojdzie do wniosku, że:

 • szkoda nie miała miejsca,
 • zakres uszkodzeń nie pokrywa się z uszkodzeniami np. sprawcy,
 • wcześniej na pojeździe miała miejsce szkoda o identycznym lub zbliżonym zakresie (podlega dyskusji i w szczególnych przypadkach mimo takiej sytuacji można uzyskać odszkodowanie),
 • istnieję podejrzenie wyłudzenia,
 • inne.

Odszkodowanie z OC a podatek

Rozliczenie podatku dochodowego i kosztów zależy od rodzaju posiadanej polisy ubezpieczeniowej w momencie wypadku. Odszkodowanie z polisy AC w całości stanowi opodatkowany przychód. Natomiast Przedsiębiorca, któremu zostanie wypłacone odszkodowanie z samochodowej polisy OC, będzie musiał odprowadzić podatek dochodowy tylko od nadwyżki otrzymanej kwoty, przekraczającej wartość naprawy.

Odszkodowanie z OC - dowiedz się więcej

By in ,
1127

Ideą odszkodowania jest pełna rekompensata poniesionych szkód. Ustawodawca jasno określa fakt iż poszkodowany po kolizji winien otrzymać zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej zgodnej z kosztorysem naprawy pojazdu lub pojazd przywrócony do stanu sprzed wypadku. Zatem ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty kwoty, która umożliwi poszkodowanemu naprawę pojazdu lub naprawę pojazdu w serwisie. Niestety fakty są takie iż 7/10 szkód komunikacyjnych wykazuje zaniżenie w odszkodowaniu. Wśród stosowanych przez zakład ubezpieczeń sposobów na zaniżenie wysokości odszkodowania można wyróżnić:

 • amortyzację części – pomniejszenie wartości części stosowanych do naprawy o zużycie eksploatacyjne,
 • stosowanie części zamiennych, zamiast oryginalnych,
 • brak dodatkowych świadczeń – jeśli poszkodowany sam nie upomni się o dodatkowe świadczenia np. utrata wartości handlowej pojazdu lub zwrot kosztów za wynajem pojazdu w trakcie naprawy, najprawdopodobniej ich nie otrzyma,
 • doszukiwanie się szkody całkowitej – w niektórych przypadkach ubezpieczyciele będą starali się zakwalifikować szkodę jako całkowitą np. poprzez zawyżenie kosztów naprawy,
 • zaniżona wartość pojazdu – ma szczególne znaczenie w przypadku szkód całkowitych ponieważ odszkodowanie opiera się tu o wycenę pojazdu sprzed szkody – ubezpieczyciele często zaniżają tą wartość
 • naprawa części zamiast wymiany.

Wypłata odszkodowania z OC

Zgodnie z artykułem 34 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych osoby, które nie ze swojej winy zostaną poszkodowane w trakcie kolizji drogowej mogą liczyć na odszkodowanie z OC sprawcy. Dzięki regulacjom prawnym każdy pojazd mechaniczny w Polsce musi posiadać wykupione ubezpieczenie OC, a za jego brak wymierzane są surowe kary pieniężne.

Kwota jaką otrzyma poszkodowany wyliczana jest na podstawie systemów eksperckich, wycen rzeczoznawcy czy w przypadku szkód osobowych dokumentacji medycznej. Istnieje jednak tzw. suma gwarancyjna, która stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Obecne od czerwca 2012 roku sumy gwarancyjne wynoszą 5 mln euro w przypadku szkód osobowych i 1 mln euro w przypadku szkód na mieniu.

Należy pamiętać, że ubezpieczyciel będzie dążył do jak najszybszego zamknięcia sprawy. Towarzystwa ubezpieczeniowe często proponują poszkodowanym ugodowe rozwiązanie sporu. Oznacza to, że ubezpieczyciel wychodzi z propozycją wypłaty odszkodowania lecz jednocześnie zaznacza, że poszkodowany nie będzie w przyszłości rościł o wypłatę wyższej kwoty. Rozwiązanie to nie jest racjonalne, szczególnie w przypadku gdy poszkodowany nie jest pewny co do wielkości szkody i nie zweryfikował poprawności kosztorysu w niezależnej kancelarii odszkodowawczej takiej jak Beker Polska.

Współwina a odszkodowanie OC

Istnieją również sytuacje w których ubezpieczyciel nie wypłaci należnej kwoty odszkodowania z kosztorysu dla poszkodowanego.Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma prawo do obniżenia przyznanego odszkodowania o tzw. przyczynienie/współwinę. Przyczynieniem nazywa się wszystkie działania poszkodowanego które przyczyniły się do powstania szkody np. prowadzenie pod wpływem alkoholu, prowadzenie pojazdu bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, prowadzenie pojazdu bez ważnego badania technicznego.

Odszkodowanie OC a potrącenie sarny lub innej zwierzyny leśnej

Czy jeśli poszkodowany nie posiada polisy AC może liczyć na wypłatę odszkodowania?

 • Brak znaku ostrzegawczego A-18B – w teorii jeśli na drodze nie było znaku ostrzegawczego A-18B (uwaga, dzikie zwierzęta) poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie do zarządcy drogi ( z tytułu niewypełnienia obowiązku informacyjnego – brak znaku) lub koła łowieckiego ( jeśli do zdarzenia doszło w dniu, w którym odbyło się polowanie). W praktyce jednak dochodzenie odpowiedzialności jest bardzo trudnym procesem, który często kończy się w sądzie.
 • Obecny znak ostrzegawczy A-18B – znak A-18B informuje kierowcę o tym iż na danym obszarze dzikie zwierzęta często przechodzą przez jezdnie i nakładają na kierowcę obowiązek dostosowania prędkości samochodu na wypadek wystąpienia niebezpieczeństwa potrącenia zwierzyny. Jeśli na drodze na której doszło do wypadku zamieszczony był znak A-18B , a poszkodowany nie posiadał polisy AC będzie zmuszony do samodzielnej naprawy pojazdu

Odszkodowanie OC i AC jednocześnie

Należy pamiętać, że towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci nam odszkodowania za te same uszkodzenia dwa razy. Oznacza to, że jeśli np. zgłoszona zostanie szkoda z OC sprawcy nie możemy ponownie zgłosić szkody do naszego ubezpieczyciela i żądać wypłaty z tytułu polisy AC.

Jeśli na miejscu zdarzenia nie ma pewności co do winnego kolizji drogowej możesz zlikwidować swoją szkodę z ubezpieczenia AC, jeśli po czasie okaże się iż wina nie leży po Twojej stronie postaraj się o regres.

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

Towarzystwo Ubezpieczeniowe może odmówić przyjęcia odpowiedzialności, a co za tym idzie nie wypłaci nam należnego odszkodowania, w sytuacji kiedy w oparciu o zgromadzoną dokumentację szkodową na podstawie, której będzie analizować i oceniać okoliczności powstawnia szkody dojdzie do wniosku, że:

 • szkoda nie miała miejsca,
 • zakres uszkodzeń nie pokrywa się z uszkodzeniami np. sprawcy,
 • wcześniej na pojeździe miała miejsce szkoda o identycznym lub zbliżonym zakresie (podlega dyskusji i w szczególnych przypadkach mimo takiej sytuacji można uzyskać odszkodowanie),
 • istnieje podejrzenie wyłudzenia,
 • inne.

Odszkodowanie z OC a podatek

Rozliczenie podatku dochodowego i kosztów zależy od rodzaju posiadanej polisy ubezpieczeniowej w momencie wypadku. Odszkodowanie z polisy AC w całości stanowi opodatkowany przychód. Natomiast Przedsiębiorca, któremu zostanie wypłacone odszkodowanie z samochodowej polisy OC, będzie musiał odprowadzić podatek dochodowy tylko od nadwyżki otrzymanej kwoty, przekraczającej wartość naprawy.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – wzór

By in ,
1785
Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – wzór

Pamiętaj, że jako osoba poszkodowana w wypadku, która otrzymała zaniżone odszkodowanie z polisy OC sprawcy, masz prawo odwołać się od decyzji ubezpieczyciela. Nie każdy o tym wie, a nawet jeśli, często rezygnuje z walki o dalsze roszczenia, nie wierząc w możliwość uzyskania dodatkowego świadczenia lub nie chcąc tracić nerwów. Jesteśmy jednak zdania, że zawsze warto walczyć o swoje, zwłaszcza, że odszkodowanie w wysokości pozwalającej naprawić szkodę po prostu Ci się należy, a o prawie do złożenia odwołania mówi stosowna ustawa. Zachęcamy do lektury poniższego artykułu, z którego dowiesz się wszystkiego na temat odwołania.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – podstawa prawna

Zanim omówimy wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela, udowodnimy Ci, że prawo jest po Twojej stronie. Bowiem ustawa z dnia 05.08.2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym mówi, że będąc osobą poszkodowaną w wypadku drogowym, która otrzymała zaniżone lub niewystarczające odszkodowanie z polisy OC sprawcy, możesz złożyć odwołanie do ubezpieczyciela. Nie poddawaj się więc i nie rezygnuj z walki o należne Ci świadczenie. Jeśli jednak chcesz mieć pewność, że nie zostaniesz z niczym, podpowiadamy, abyś składając odwołanie, zgłosił się do nas po dopłatę. W ten sposób zapewnisz sobie alternatywną drogę uzyskania pieniędzy.

Dlaczego warto złożyć odwołanie od wyceny szkody?

Wypadek drogowy i wszystko, co z nim związane, wywołuje wiele emocji. Jest więc zrozumiałe, że przychodzą momenty zwątpienia, jednak pomyśl, że ubezpieczyciel nie wahał się zaniżyć Twojego odszkodowania. Musisz bowiem wiedzieć, że jest to często praktyka. Aż 3/4 odszkodowań jest zaniżanych. Jak? Firmy ubezpieczeniowe „robią co mogą”, aby wypłacić, jak najniższą kwotę, więc na przykład biorą po uwagę części zamienne zamiast oryginalnych albo wyliczają stawkę za roboczogodzinę warsztatu samochodowego na podstawie pobieżnie sprawdzonych danych. Z kolei w przypadku skomplikowanych napraw, uznają szkodę za całkowitą. Im się to opłaca, ale Tobie – niekoniecznie. Dzięki temu jednak, że odwołanie od decyzji ubezpieczyciela wzór ma, a w nim miejsce na uzasadnienie swojego stanowiska, masz szansę udowodnić, że wypłacone świadczenie zostało zaniżone, a co za tym idzie, uzyskać należne Ci pieniądze. Dowiedz się więcej

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – termin

Musisz pamiętać, że masz określony czas na złożenie reklamacji. Jest on tożsamy z terminem przedawnienia roszczeń i wynosi 3 lata. W wyjątkowych sytuacjach może zostać wydłużony do 20 lat, na przykład jeśli szkoda powstała na skutek zbrodni lub występku. Ubezpieczyciel zaś ma 30 lub 60 (jeśli sprawa jest wyjątkowo trudna) dni na odpowiedź na Twoją reklamację. Jeśli nie zrobi w tego tym terminie, przyjmuje się, że decyzja została rozpatrzona na Twoją korzyść.

Odwołanie od wyceny szkody OC – wzór

Jeśli nie wiesz, jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, możesz skorzystać z gotowego wzoru. Zaskoczony? Otóż odwołanie od wyceny szkody wzór ma, ponieważ jest to pismo oficjalne i jak większość dokumentów tego rodzaju, musi być napisane według określonego schematu. Wygląda to mniej więcej tak:

 • w prawym górnym rogu należy umieścić miejscowość i datę sporządzenia reklamacji,
 • niżej po lewej stronie należy umieścić swoje dane, czyli imię, nazwisko i adres oraz podać numer swojej polisy;
 • niżej po prawej stronie należy oznaczyć towarzystwo ubezpieczeń i podać jego nazwę oraz adres;

Dalsza część odwołania składa się z prośby o uznanie reklamacji i uzasadnienia. Prośba powinna zawierać informacje takie jak data decyzji ubezpieczyciela w sprawie wypłaconego odszkodowania, numer szkody, otrzymaną kwotę oraz kwotę, którą chcemy uzyskać. W uzasadnieniu zaś trzeba napisać, dlaczego uważamy, że odszkodowanie zostało zaniżone i poprzeć to dowodami oraz powtórzyć żądaną kwotę i podać numer rachunku bankowego. Całość powinien wieńczyć własnoręczny podpis.

Jak poprawnie napisać uzasadnienie?

Odwołanie do ubezpieczyciela wzór ma, a w nim zarys uzasadnienia, jednak każda sprawa jest inna, więc i powody reklamacji będą różne. Najważniejsze, aby uzasadnienie było konkretne i poparte dowodami Twojej racji. Możesz także powołać się ma podstawę prawną, na mocy której się odwołujesz. Znajdziesz ją w naszym wzorze. Musisz także dołączyć stosowną dokumentację, czyli między innymi analizę wyceny uszkodzonego pojazdu oraz kosztorys naprawy, a opcjonalnie także ekspertyzę rzeczoznawcy, który specjalizuje się w przygotowywaniu wycen. Jeżeli została zaniżona cena części zamiennych, warto udać się do Autoryzowanej Stacji Obsługi i zawrzeć w odwołaniu cennik poszczególnych elementów. Z kolei w przypadku obniżenia wartości rynkowej pojazdu przez ubezpieczyciela możesz także podać linki do aukcji lub komisów internetowych, które potwierdzą rzeczywistą wartość Twojego samochodu. Pamiętaj, aby sprawdzić także, czy ubezpieczyciel wziął pod uwagę wszystkie elementy wpływające na jego wartość, czyli na przykład bardzo dobry stan przed wypadkiem, dodatkowe wyposażenie, przebieg oraz ostatnio dokonane naprawy.

Odwołanie od wyceny szkody AC – wzór

Może się również zdarzyć, że otrzymasz zaniżone odszkodowanie AC. W tej sytuacji również możesz złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Czy odwołanie od wyceny szkody AC wzór również ma? Tak i jest on bardzo podobny do schematu reklamacji OC, z tym że – jako iż jest to inny rodzaj polisy – bierze się pod uwagę nie tylko szkodę, ale także OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia), które są ustalane indywidualnie dla każdej polisy. Najbardziej powszechne są zapisy o braku odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku rażącego niedbalstwa, na przykład zgubienia kluczyków czy jazda pod wpływem alkoholu. Istnieje jednak wiele innych zapisów, między innymi limit holowania, amortyzacja części, pojazd zastępczy. Sprawiają one, że ustalenie, o ile zaniżone zostało odszkodowanie jest dużo bardziej skomplikowane, ale nie niemożliwe.

Odwołanie od decyzji PZU – wszystko, co musisz wiedzieć

By in ,
8599

Jako osoba poszkodowana w wypadku masz prawo do ubezpieczenia z OC sprawcy. Niestety może zdarzyć się tak, że przyznane świadczenie będzie zaniżone, co jest częstą praktyką ubezpieczycieli. Na szczęście prawo jest po Twojej stronie i jeżeli np. szkodę miałeś w PZU to możesz napisać odwołanie od decyzji PZU i walczyć o wyższe odszkodowanie. Jak? Wszystko, co musisz wiedzieć, znajdziesz w poniższym artykule.

Jak ubezpieczyciele zaniżają odszkodowania?

Towarzystwa ubezpieczeniowe nagminnie zaniżają odszkodowania i szacuje się, że 7 na 10 odszkodowań jest zaniżonych. Najczęstszym powodem jest niewłaściwa wycena szkody. PZU i inni ubezpieczyciele „tną” koszty, gdzie tylko mogą – proponują na przykład części zamienne zamiast oryginalnych, znacznie obniżają wartość rynkową pojazdu albo podają szacunkową stawkę za roboczogodzinę warsztatu samochodowego, która nijak się ma do rzeczywistości. Często też, jeśli szkoda jest duża, uznają, że naprawa auta jest nieopłacalna i stwierdzają szkodę całkowitą. Dla ubezpieczyciela jest to lepsze rozwiązanie, co nie znaczy, że dla Ciebie również. Jeśli widzisz, że kwota odszkodowania jest podejrzanie mała, możesz napisać odwołanie od decyzji PZU, czy innego ubezpieczyciela. Możesz też skorzystać z pomocy naszej kancelarii odszkodowawczej i zgłosić szkodę w celu uzyskania profesjonalnego doradztwa.

Jak napisać odwołanie do PZU?

Jeśli zastanawiasz się, jak napisać odwołanie do PZU, musisz wiedzieć, że – ponieważ jest to pismo oficjalne – ma swoją określoną formułę i musi zawierać konkretne dane. Przede wszystkim musisz podać swoje dane jako osoby poszkodowanej, czyli imię, nazwisko i adres oraz nazwę i adres ubezpieczyciela. Ponadto musisz podać numer swojej polisy, numer decyzji wydanej przez ubezpieczyciela, z którą się nie zgadzasz  i numer szkody. Konieczne jest także uzasadnienie odwołania PZU oraz numer konta bankowego i kwota, jakiej żądasz. Jeśli posiadasz jakieś załączniki typu faktury, cennik części zamiennych i tym podobne, także dołącz je do swojego odwołania do PZU.

Uzasadnienie odwołania do PZU

Wiesz już prawie wszystko na temat tego, jak napisać reklamację do PZU. Pozostaje jeszcze kwestia uzasadnienia odwołania PZU. To jeden z najważniejszych elementów pisma. Musi być konkretne i wyczerpujące oraz poparte dowodami Twojej racji. Pamiętaj, że do PZU odwołanie warto także dołączyć rachunki i faktury, których nie jesteś w stanie opłacić z pieniędzy zaoferowanych przez ubezpieczyciela. W sytuacji, gdy została zaniżona cena części zamiennych, udaj się do Autoryzowanej Stacji Obsługi po cennik i zawrzyj w uzasadnieniu ceny poszczególnych elementów. Możesz również dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy, który specjalizuje się w przygotowywaniu wycen, jednak pamiętaj, że nie jest ona dla ubezpieczyciela wiążąca. W uzasadnieniu możesz także podać linki do aukcji lub komisów internetowych, które potwierdzą rzeczywistą wartość Twojego samochodu, jeżeli ubezpieczyciel zaniżył jego wartość rynkową.

Odwołanie od decyzji PZU – wzór

Reklamacja PZU wzór ma, podobnie jak wiele innych pism tego rodzaju. W prawym górnym rogu umieść miejscowość i datę sporządzenia odwołania. Niżej, od lewego akapitu zawrzyj swoje imię i nazwisko, adres oraz numer polisy. Jeszcze niżej po prawej stronie oznacz ubezpieczyciela, podając jego nazwę i adres. Następnie na środku zatytułuj swoje pismo Odwołanie od decyzji i podaj informacje takie jak: datę decyzji, numer szkody, przyznaną kwotę odszkodowania oraz kwotę, jaką chcesz uzyskać. W dalszej kolejności, napisz wyczerpujące uzasadnienie, którego treść omówiliśmy w poprzednim akapicie. Możesz podać również podstawę prawną, na mocy której się odwołujesz. Pamiętaj, aby całość wieńczył Twój własnoręczny podpis. Warto wiedzieć, jak sprawdzić ubezpieczenie samochodu. Choć absolutnie Ci tego nie życzymy, nigdy nie wiadomo, kiedy ta wiedza może Ci się przydać. Najlepiej odrazu zainstaluj aplikację mobilną UFG Baza na swoim telefonie i bądź przygotowany na każdą ewentualność.

Jak złożyć odwołanie od decyzji PZU?

Opcji jest kilka. PZU odwołanie od decyzji możesz złożyć w formie pisemnej osobiście w wybranej placówce należącej do ubezpieczyciela albo listownie. Możesz też wybrać drogę elektroniczną, wchodząc na stronę PZU i wypełniając formularz. Ostatecznie możesz to zrobić ustnie,kontaktując się telefonicznie z pracownikami infolinii ubezpieczyciela lub podając wszystkie informacje do protokołu podczas wizyty w oddziale towarzystwa ubezpieczeniowego. Pamiętaj, że ubezpieczyciel ma 30  lub 60 (jeśli sprawa jest wyjątkowo trudna) dni na odpowiedź na Twoją reklamację. Jeśli nie zrobi w tego tym terminie, przyjmuje się, że decyzja została rozpatrzona na Twoją korzyść.

PZU – odwołanie od decyzji – ile czasu masz Ty, a ile ubezpieczyciel?

Termin na złożenie odwołania od decyzji PZU – jak wspominaliśmy wcześniej – jest tożsamy z terminem przedawnienia się roszczeń i wynosi 3 lata. Chyba że szkoda powstała na skutek przestępstwa, wtedy może zostać wydłużony nawet do lat 20. Z kolei ubezpieczyciel, po otrzymaniu Twojej reklamacji, ma 30  lub 60 dni na odpowiedź. W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym czasie, decyzja zostaje rozpatrzona na Twoją korzyść.

Napisanie odwołania do PZU jest zasadne, jeśli widzisz, że Twoje odszkodowanie zostało zaniżone. Jeśli jednak ubezpieczyciel odrzuci Twoją reklamację, możesz zwrócić się do Rzecznika Finansowego. Pamiętaj, że na każdym etapie likwidacji szkody możesz zgłosić się do nas i skorzystać z pomocy doświadczonych doradców, co oszczędzi Ci nerwów i stresu.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania

By in ,
1151

Większość kierowców wie, że otrzymując zaniżone odszkodowanie z polisy OC sprawcy, może złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Jednak reklamację można złożyć również w sytuacji, gdy otrzymamy zaniżone odszkodowanie AC. Oczywiście obydwie sytuacje nieco się różnią, co wynika z charakteru polis, niemniej zawsze, gdy czujesz się pokrzywdzony, masz prawo do odwołania. Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj poniższy artykuł.

W jakich sytuacjach złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Otrzymując zaniżone odszkodowanie, zawsze warto skorzystać z możliwości złożenia reklamacji. Skoro wypłacone pieniądze nie wystarczają na pokrycie szkody, powinieneś złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, ponieważ to świadczenie Ci się po zwyczajnie należy. Tym bardziej, że firma ubezpieczeniowa robi co może, aby maksymalnie zaniżyć Twoje odszkodowanie. Zdziwiony? To bardzo częsta praktyka. Szacuje się, że 7 na 10 świadczeń jest zaniżana. Najczęściej dlatego, że ubezpieczyciel bierze pod uwagę najtańsze części zamienne zamiast oryginalnych albo wylicza stawkę za roboczogodzinę warsztatu na podstawie szacunkowych – nie realnych obliczeń. Może się również zdarzyć, że gdy naprawa jest skomplikowana i wtedy firma uznaje szkodę za całkowitą, ponieważ jest to dla niej korzystniejsze.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – termin

Musisz wiedzieć, że odwołanie od decyzji ubezpieczyciela termin ma i jest on tożsamy z terminem przedawnienia roszczeń i wynosi 3 lata. W wyjątkowych sytuacjach może zostać wydłużony do 20 lat, na przykład jeśli szkoda powstała na skutek zbrodni lub występku. Ubezpieczyciel zaś ma 30 lub 60 (jeśli sprawa jest wyjątkowo trudna) dni na odpowiedź na Twoją reklamację. Jeśli nie zrobi w tego tym terminie, przyjmuje się, że decyzja została rozpatrzona na Twoją korzyść.

Reklamacja do ubezpieczyciela – podstawa prawna

W przypadku zaniżonego odszkodowania prawo jest po Twojej stronie. Bowiem według ustawy z dnia 05.08.2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, będąc osobą poszkodowaną w wypadku drogowym, która otrzymała zaniżone lub niewystarczające odszkodowanie z polisy OC sprawcy, masz prawo złożyć odwołanie do ubezpieczyciela. Jednocześnie warto, abyś w tym momencie zgłosił się do nas po dopłatę. Dlaczego? Ponieważ otworzysz sobie alternatywną drogę do uzyskania należnych pieniędzy.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania AC

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania AC również jest zasadne, jeśli zostało zaniżone. W tej sytuacji także zachęcamy do zgłoszenia się do naszej firmy po dopłatę. Musisz jednak pamiętać, że o ile dopłata do odszkodowania z OC jest ustalana na podstawie szkody, tak przy szkodach z AC bierze się pod uwagę także OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia), które są ustalane indywidualnie dla każdej polisy. Najbardziej popularne są zapisy o braku odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku rażącego niedbalstwa, na przykład zgubienia kluczyków czy jazda pod wpływem alkoholu. Istnieją oczywiście także inne zapisy, dotyczące na przykład limitu holowania, amortyzacji części, czy pojazdu zastępczego. Przez nie ustalenie wysokości dopłaty do odszkodowania przy szkodach AC jest nieco bardziej skomplikowane, ale nie niemożliwe.

Odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela – wzór

Jeśli nie wiesz, jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, musisz wiedzieć, że składa się ono z dwóch części. Pierwsza powinna zawierać dane poszkodowanego, czyli imię, nazwisko i adres oraz nazwę i adres ubezpieczyciela, a także numer polisy osoby poszkodowanej, numer decyzji wydanej przez ubezpieczyciela, z którą się nie zgadza oraz numer szkody. Część  druga natomiast powinna zawierać uzasadnienie wraz z załącznikami, numer konta bankowego i kwotę, jakiej żąda poszkodowany. Całość oczywiście musi wieńczyć własnoręczny podpis.

Warto wiedzieć, że odwołanie od decyzji ubezpieczyciela wzór ma i znajdziesz go na naszej stronie internetowej w zakładce Strefa wiedzy. Co do uzasadnienia – pamiętaj, aby było konkretne i wyczerpujące oraz poparte dowodami Twojej racji. Na przykład, w sytuacji, gdy zaniżona została cena części zamiennych, udaj się do Autoryzowanej Stacji Obsługi po cennik i zawrzyj w odwołaniu ceny wymienionych elementów. W uzasadnieniu możesz także podać linki do aukcji lub komisów internetowych, które potwierdzą rzeczywistą wartość Twojego samochodu, jeżeli ubezpieczyciel zaniżył jego wartość rynkową.

Jak złożyć odwołanie od odszkodowania?

Odwołanie od wyceny szkody możesz złożyć:

 • osobiście w wybranej placówce należącej do ubezpieczyciela;
 • listownie;
 • jeśli ubezpieczyciel to umożliwia – mailowo;
 • telefonicznie.

Co ważne – ubezpieczyciel ma 30  lub 60 (w przypadku wyjątkowo trudnych spraw) dni na odpowiedź na Twoją reklamację. Jeśli nie zrobi w tego tym terminie, przyjmuje się, że decyzja została rozpatrzona na Twoją korzyść. Jeśli jednak odmówi, masz dwie opcje. Pierwsza to wejście na drogę sądową, a druga to zgłoszenie się do naszej firmy odszkodowawczej i skorzystanie z opcji skupu odszkodowań lub dopłaty do odszkodowania. Informacje na ten temat znajdziesz na naszej stronie w zakładce Strefa wiedzy.

Termin na złożenie odwołania od decyzji PZU – jak wspominaliśmy wcześniej – jest tożsamy z terminem przedawnienia się roszczeń i wynosi 3 lata. Chyba że szkoda powstała na skutek przestępstwa, wtedy może zostać wydłużony nawet do lat 20. Z kolei ubezpieczyciel, po otrzymaniu Twojej reklamacji, ma 30  lub 60 dni na odpowiedź. W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym czasie, decyzja zostaje rozpatrzona na Twoją korzyść.Napisanie odwołania do PZU jest zasadne, jeśli widzisz, że Twoje odszkodowanie zostało zaniżone. Jeśli jednak ubezpieczyciel odrzuci Twoją reklamację, możesz zwrócić się do Rzecznika Finansowego. Pamiętaj, że na każdym etapie likwidacji szkody możesz zgłosić się do nas i skorzystać z pomocy doświadczonych doradców, co oszczędzi Ci nerwów i stresu.

Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy – co dalej?

By in ,
2525
Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy – co dalej?

Wypadek to przykre zdarzenie, które wiąże się z nerwami, stresem i kosztami. Jako osoba poszkodowana masz jednak prawo do odszkodowania z OC sprawcy. Świadczenie to ma na celu kompensację powstałej szkody. Tylko co zrobić, gdy zostało zaniżone i nie wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów? Odpowiedź na to i inne pytania dotyczące zaniżania odszkodowań przez towarzystwa ubezpieczeniowe znajdziesz w poniższym artykule.

Dlaczego otrzymałeś zaniżone odszkodowanie?

Zgłosiłeś szkodę i otrzymałeś odszkodowanie, ale okazało się, że jest zaniżone? Niestety to częsta praktyka ubezpieczycieli. Szacuje się, że aż 7 na 10 świadczeń jest zaniżonych. Dlaczego tak się dzieje? Między innymi dlatego, że ubezpieczyciele biorą pod uwagę najtańsze części zamienne zamiast oryginalnych. Zaniżone odszkodowanie wynika także ze stawki za roboczogodzinę wyliczanej przez ubezpieczyciela, która nijak ma się do rzeczywistości. Zdarza się również, że  gdy naprawa jest zbyt skomplikowana, towarzystwo ubezpieczeniowe woli uznać szkodę za całkowitą, bo bardziej mu się to opłaca. Pamiętaj jednak, że nie musisz godzić się ani na części zamienne ani zgadzać z podaną przez ubezpieczyciela stawką za roboczogodzinę warsztatu samochodowego.

Co zrobić w przypadku zaniżonego odszkodowania OC?

Jeśli otrzymałeś zaniżone odszkodowanie OC, masz prawo złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.  Jest to wniosek, w którym uzasadnisz, dlaczego należy Ci się wyższe świadczenie. Do odwołania należy dołączyć rachunki i faktury, których opłacenie jest niemożliwe z kwoty zaoferowanej przez ubezpieczyciela. Jeśli jednak ubezpieczyciel odrzuci Twoją reklamację, możesz zwrócić się do Rzecznika Finansowego lub wejść na drogę sądową. Pamiętaj tylko, że proces jest ryzykowny i stresujący. Nie masz gwarancji, że wygrasz, a w dodatku sam będziesz musiał wyliczyć, o ile zostało zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy. Jeśli przegrasz, będziesz też musiał pokryć koszty procesu. Co zatem zrobić? Najlepiej zgłosić się do nas i skorzystać z jednej z dwóch opcji: dopłaty do odszkodowania lub skupu odszkodowania.

Zaniżone odszkodowanie z OC a dopłata

Zaniżone odszkodowanie z OC jest krzywdzące i niesprawiedliwe dla poszkodowanego. Jednak jesteśmy zdania, że nie warto dokładać sobie zmartwień w postaci stresującego procesu. Lepiej zgłosić się do naszej firmy i skorzystać z dopłaty do odszkodowania. To łatwy sposób na otrzymanie dodatkowych pieniędzy, który nie niesie ze sobą żadnego ryzyka. Poza tym jest to szybsza droga uzyskania pieniędzy niż droga sądowa oraz oczywiście legalna. Zawierając z nami umowę, otrzymasz najlepszą ofertę dopłaty na rynku, a jeśli zaproponowana kwota nie będzie Ci odpowiadać, zawsze możesz ją negocjować. Zapewniamy, że to bezpieczna transakcja, w której 90% formalności załatwiamy za Ciebie my.

Jak otrzymać dopłatę do odszkodowania?

Jeśli otrzymałeś zaniżone odszkodowanie i chcesz skorzystać z opcji dopłaty, musisz dostarczyć naszej firmie jak najdokładniejszą dokumentację dotyczącą szkody oraz szczegółowo przedstawić stan pojazdu przed zdarzeniem. W sytuacji gdy pojazd został po szkodzie naprawiony, musisz także określić, jakie części zostały użyte – oryginalne czy zamienniki – oraz wskazać miejsce, w którym zostały zakupione. Pozwoli to obliczyć, jak mocno zaniżone zostało Twoje odszkodowanie, a tym samym ustalić wysokość dopłaty. Aby jednak móc zawrzeć z nami umowę, musisz spełniać następujące warunki:

 • odszkodowanie zostało Ci już wypłacone i możesz to potwierdzić poprzez przedstawienie decyzji o wypłacie odszkodowania lub wyciągu z konta;
 • decyzja o przyznaniu odszkodowania została wydana nie wcześniej niż 3 lata wstecz od momentu zgłoszenia się po dopłatę (po tym okresie sprawa się przedawnia);
 • nie zawarłeś ugody z ubezpieczycielem;
 • szkoda miała miejsce na terenie Polski;
 • szkoda była rozliczana gotówkowo, czyli ubezpieczyciel z góry wypłacił Ci pieniądze na naprawę pojazdu.

Dowiedz się więcej

Zaniżone odszkodowanie a skup

W przypadku zaniżonego odszkodowania istnieje jeszcze opcja sprzedaży szkody komunikacyjnej również naszej firmie. Polega to na przesłaniu kosztorysu, na podstawie którego określamy, jak bardzo została zaniżona szkoda. Po dokładnej analizie nasz doradca przedstawi Ci ofertę i jeżeli się z nią zgodzisz, następuje podpisanie umowy, co jest równoznaczne z wypłaceniem kwoty, której dotyczy umowa. Musisz jednak wiedzieć, że nasza firma nie skupuje szkód całkowitych. Sprzedaż szkody to dla Ciebie bardzo korzystne rozwiązanie, ponieważ samodzielnie będzie Ci znacznie trudniej wywalczyć od ubezpieczyciela więcej pieniędzy. Poza tym po podpisaniu umowy prawie natychmiast umówiona kwota trafia na Twoje konto.

Zaniżone odszkodowanie nie jest sprawiedliwe, ale na szczęście nie jest to też przysłowiowy „koniec świata”. Decydując się na pomoc naszej firmy, masz pewność, że otrzymasz należne Ci świadczenie. Niezależnie jaką opcję wybierzesz, dzięki niej niejako „pozbędziesz” się problemu. Będziesz bowiem zwolniony z konieczności samodzielnej walki z ubezpieczycielem, na przykład na drodze sądowej. W ten sposób masz również szansę otrzymać więcej pieniędzy niż zapłaciłoby Ci towarzystwo ubezpieczeniowe.