Odwołania od decyzji

Odwołania od decyzji

Do kogo kierujemy naszą pomoc?

Do wszystkich osób, które są w trakcie likwidacji szkody komunikacyjnej i chcą uzyskać uczciwe odszkodowanie.

Jak pomagamy?

Uzyskasz u nas rzetelne informacje o tym, jak się skutecznie odwołać od decyzji ubezpieczyciela. Ponadto, a raczej przede wszystkim zaproponujemy Ci bezpłatne przeliczenie kosztorysu, a także dopłatę do odszkodowania w przypadku zaniżenia.

Metody odwołania się 

 • Szkody osobowe
 • Szkody na pojazdach
Odwołanie się poprzez kancelarie odszkodowawczą.
Dowiedz się więcej
1. Osobisty kontakt z towarzystwem ubezpieczeniowym.
Dowiedz się więcej

2. Kontakt z Beker Polska.
Zgłaszając się do nas znacznie zwiększysz swoje szanse na uzyskanie wyższego odszkodowanie.
Dowiedz się więcej

Krok I

Pobierz darmowy wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela w formacie PDF lub DOC.

Rownocześnie korzystając z formularza po prawej stronie prześlij nam kosztorys do bezpłatnej kalkulacji. Jeśli go nie posiadasz, zgłoś się do nas.

Krok II

Sprawdzamy w jakim stopniu Twoja szkoda jest zaniżona. Następnie dzwonimy do Ciebie z propozycją dopłaty.

Dowiedz się czym jest dopłata do odszkodowania.

Krok III

Podpisujesz dokumenty, a my wypłacamy Ci dopłatę do odszkodowania. Pamiętaj, że nasza propozycja jest zawsze niezobowiązująca.

ZAMÓW ROZMOWĘ

  Zamów rozmowę z naszym konsultantem i otrzymaj pomoc w uzyskaniu wyższego odszkodowania.

  WYŚLIJ DOKUMENTY

   Wyślij kosztorys do analizy i dowiedz się, jaką dopłatę możesz uzyskać.

   Opinie  o nas

   Zobacz opinie o nas i dowiedz się, dlaczego warto nam zaufać.

   Odwołanie od decyzji ubezpieczyzciela - FAQ

   Tylko w 2018 roku do Rzecznika Finansowego wpłynęły 4843 skargi na towarzystwa ubezpieczeniowe, a najczęstszymi przyczynami były:

   • odmowa uznania całości roszczenia lub jego części,
   • brak uzasadnień dla przyjmowanych przez ubezpieczyciela stanowisk.

   Ponadto zgodnie z art. 6 kodeksu cywilnego to na Tobie spoczywa ciężar udowodnienia nieprawidłowości.Z tych względów zawsze warto mieć drugą opcję uzyskania należnych pieniędzy w formie dopłaty do odszkodowania. Tym bardziej, że nic Cię to nie kosztuje, a po przeliczeniu kosztorysu będziesz mieć jasność, co do zaniżenia oraz kwoty dopłaty z naszej strony.

   Umowa ubezpieczenia to czynność prawna, dwustronnie zobowiązująca i płatna o charakterze masowym. Jest zawierana pomiędzy ubezpieczającym i zakładem ubezpieczeń. W ramach tejże umowy zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w przypadku zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Umowę uważa się za zawartą w momencie doręczenia przez zakład ubezpieczeń ubezpieczającemu dokumentu ubezpieczenia, czyli na przykład polisy.

   Wyróżniamy dwa rodzaje umów ubezpieczenia:

   • majątkowe, które dotyczą mienia i odpowiedzialności cywilnej;
   • osobowe, które dotyczą uszkodzenia ciała, śmierci osoby ubezpieczonej itp.

   W ramach umowy ubezpieczenia zarówno zakład ubezpieczeń, jak i ubezpieczający mają pewne obowiązki. Do obowiązków zakładu należy:

   • wypłata odszkodowania lub zapłata umówionej sumy pieniężnej, renty bądź innego świadczenia,
   • zachowanie tajemnicy umów ubezpieczenia.

   Do obowiązków ubezpieczającego zalicza się:

   • podanie wszystkich informacji, o które zakład pytał w formularzu lub innych pismach,
   • zawiadomienie zakładu ubezpieczeń o wypadku,
   • zapłata składki
   • przy ubezpieczeniach majątkowych (w razie wypadku) zmniejszenie szkody w mieniu oraz zabezpieczenie mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą.

   Umowa wygasa z upływem czasu ustalonym w jej zapisie, wskutek unicestwienia przedmiotu świadczenia albo przez odstąpienie przez zakład ubezpieczeń, jeśli była zawarto na okres dłuższy niż 6 miesięcy. W przypadku ubezpieczeń majątkowych ubezpieczający może w każdej chwili wypowiedzieć umowę, z kolei przy ubezpieczeniach majątkowych – gdy zmienia się właściciel przedmiotu ubezpieczenia – mogą to zrobić obie strony, a więc także zakład ubezpieczeń.

   Warto wiedzieć, że działalność ubezpieczeniową mogą wykonywać wyłącznie zakłady ubezpieczeń w formie spółki akcyjnej albo towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i muszą mieć na to zezwolenie właściwego organu.

   Jeśli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym, przysługuje Ci prawo do odszkodowania z OC sprawcy. Musisz jednak wiedzieć, że zakłady ubezpieczeń bardzo często zaniżają kwotę odszkodowania. W tej sytuacji możesz złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Aby było skuteczne, musi zawierać następujące informacje:

   • dane osoby poszkodowanej (imię, nazwisko, dane teleadresowe) oraz oznaczenie towarzystwa ubezpieczeniowego (nazwa, adres);
   • numer polisy, numer decyzji wydanej przez ubezpieczyciela, z którą nie zgadza się poszkodowany i numer szkody;
   • uzasadnienie odwołania od decyzji ubezpieczyciela.

   Co do uzasadnienia – nie musi być ono długie i przesadnie opisowe. Ważne jednak, aby zawierało najistotniejsze informacje, które będą działały na Twoją korzyść. Do odwołania należy dołączyć rachunki i faktury, których opłacenie jest niemożliwe z kwoty zaoferowanej przez ubezpieczyciela. Jeżeli została zaniżona cena części zamiennych, warto udać się do Autoryzowanej Stacji Obsługi i napisać w odwołaniu ich rzeczywistą wartość. Można również dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy, który specjalizuje się w przygotowywaniu wycen, bo choć nie jest ona dla ubezpieczyciela wiążąca, pokarze, że jesteś świadomy stopnia zaniżenia odszkodowania. W odołaniu warto również wskazać podstawę prawną, którą jest ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, dostępną chociażby na stronie internetowej Sejmu oraz informacje o wycenie pojazdu.

   Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela można złożyć na trzy sposoby. Określa to ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Jeśli więc jesteś osobą poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym i chcesz odwołać się od decyzji ubezpieczyciela, ponieważ zaniżył kwotę odszkodowanie lub odmówił jego wypłaty, możesz zrobić to:

   • w formie pisemnej osobiście w wybranej placówce należącej do ubezpieczyciela albo za pomocą operatora pocztowego;
   • drogą elektroniczną, korzystając ze środków komunikacji elektronicznej, pod warunkiem, że ubezpieczyciel umożliwia kontakt tego rodzaju;
   • ustnie, kontaktując się telefonicznie z pracownikami infolinii ubezpieczyciela lub podając do protokołu podczas wizyty w oddziale towarzystwa ubezpieczeniowego.

   Decydując się na wysłanie odwołanie od decyzji ubezpieczyciela drogą pocztową, najlepiej zrobisz, jeśli wybierzesz opcję listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wówczas będziesz miał pewność, że przesyłka dotarła do towarzystwa ubezpieczeniowego. Jest to wariant, który umożliwi Ci również wysłanie niezbędnych załączników. Pamiętaj, że zawsze warto dochodzić swoich praw, więc jeśli po przeanalizowaniu stanowiska ubezpieczyciela uważasz, że racja leży po Twojej stronie, skorzystaj z możliwości złożenia odwołania oraz uzyskania należnych pieniędzy poprzez pomoc naszej firmy.

   Jeśli zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, przysługuje Ci odszkodowanie z OC sprawcy. W momencie jednak, gdy jego wysokość jest niewystarczająca lub została zaniżona przez ubezpieczyciela, to zgodnie z obowiązującymi przepisami masz prawo do złożenia reklamacji, czyli odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Niestety aż 7 na 10 przyznawanych w Polsce świadczeń jest zaniżona. Wynika to z różnych czynników, jednak nie musimy się na to godzić.

   Czas na złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela jest taki sam, jak w przypadku przedawnienia się roszczeń i wynosi 3 lata. Może się jednak zdarzyć, że termin na złożenie reklamacji może zostać wydłużony do lat 20, na przykład w sytuacji, gdy szkoda powstała na skutek przestępstwa (zbrodni lub występku). Należy pamiętać, że zgłoszenie roszczeń do zakładu ubezpieczeń lub złożenie zawiadomienia o zdarzeniu objętym ubezpieczeniem powoduje przerwanie biegu przedawnienia. Czas zaczyna liczyć się na nowo w momencie, gdy ubezpieczyciel zawiadomi nas na piśmie o odmowie lub przyznaniu odszkodowania.

   Po złożeniu odwołania ubezpieczyciel na obowiązek udzielenia odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania pisma. Jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana, zakład ubezpieczeń powinien odpowiedzieć w terminie 60 dni od dnia złożenia reklamacji.

   Jeżeli nie wiesz, jak napisać odwołanie lub masz pytania dotyczące składania reklamacji, możesz skorzystać z usług firmy odszkodowawczej. Nasi doradcy rozwieją wszelkie Twoje wątpliwości i pomogą Ci w kontaktach z ubezpieczycielem.

   Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela można wysłać pocztą, mailem lub złożyć ustnie – przez telefon bądź w oddziale. Jeśli zdecydujesz się na reklamację w formie pisemnej (a taką rekomendujemy), musisz pamiętać, aby zawrzeć w niej wszystkie niezbędne dane i informacje.

   Przede wszystkim pamiętaj, że odwołanie od decyzji ubezpieczyciela jest pismem oficjalnym, więc musi mieć określoną strukturę. W prawym górnym rogu należy wpisać miejsce i datę sporządzania reklamacji. Następnie niżej po lewej stronie powinny znaleźć się Twoje dane: imię, nazwisko i adres oraz numer polisy i szkody. Jeszcze niżej, tym razem po prawej stronie, należy oznaczyć towarzystwo ubezpieczeń, do którego kierujemy odwołanie oraz podać jego adres. Kolejną bardzo ważną częścią odwołania jest uzasadnienie, czyli dokładne wyjaśnienie, dlaczego kwestionujemy decyzję ubezpieczyciela. Nie musi być długie, ważne by było konkretne i wyczerpujące oraz poparte dowodami Twojej racji. O co chodzi? Jeśli na przykład wartość rynkowa Twojego samochodu jest wyższa niż ocenił ubezpieczyciel, możesz podać linki do aukcji lub komisów internetowych potwierdzające jego rzeczywistą wartość. Z kolei jeżeli zaniżono koszty części zamiennych, dołącz cennik wszystkich elementów z Autoryzowanej Stacji Obsługi.

   Oprócz faktur dołącz do odwołania także kopię decyzji ubezpieczyciela, podaj swój numer konta oraz określ, jakiej kwoty żądasz. Na koniec złóż własnoręczny podpis pod dokumentem. Możesz także powołać się na zapisy ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Znajomość prawa zawsze działa na Twoją korzyść.

   Zgodnie z zapisami ustawy z 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, jeśli wysokość odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego jest niewystarczająca lub została zaniżona, jako osoba poszkodowana masz prawo do reklamacji, czyli złożenia odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Możesz to zrobić w terminie 3 lub 20 lat, przy czym ten drugi termin dotyczy szkody powstałej w wyniku przestępstwa.

   Co do zasady, ubezpieczyciel na obowiązek udzielenia odpowiedzi na Twoje odwołanie bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania pisma. Tylko jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana, zakład ubezpieczeń może odpowiedzieć w terminie 60 dni od dnia złożenia reklamacji. Dobra wiadomość jest taka, że jeżeli ubezpieczyciel nie udzieli odpowiedzi na odwołanie w odpowiednim terminie, będzie ono uważane za rozpatrzone zgodnie z Twoją wolą. W takiej sytuacji masz również prawo do złożenie wniosku o rozpoznanie sprawy przed Rzecznikiem Finansowym, który może nałożyć na zakład ubezpieczeń karę pieniężną.

   Pamiętaj, że odwołanie od decyzji PZU lub innego ubezpieczyciela możesz wysłać pocztą, mailem lub złożyć ustnie – osobiście w oddziale albo przez telefon. Jesteśmy zdania, że forma listowna jest najbezpieczniejszą opcją, ponieważ ma się pewność, że pismo trafiło do adresata. Jeśli masz jakieś pytania lub nie wiesz, jak napisać reklamację, zgłoś się do nas.

   Zostałeś poszkodowany w wypadku drogowym, po czym otrzymałeś zaniżone odszkodowanie, a ubezpieczyciel na Twoje odwołanie udzielił odmownej odpowiedzi? Jeszcze nic straconego. W takiej sytuacji opcje są dwie.

   Pierwsza to zwrócenie się do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o interwencję lub pozasądowe rozwiązanie sporu, przy czym ta ostatnia możliwość jest jednorazowo płatna 50 zł. Decydując się na interwencję, Rzecznik Finansowy zbierze argumenty przemawiające na Twoją korzyść i wystąpi w Twoim imieniu do ubezpieczyciela. Rozpocznie się tym samym tzw. postępowanie skargowe, a cała korespondencja w tej sprawie będzie przekazywana także Tobie. W pozasądowym rozwiązaniu sporu Rzecznik Finansowy występuje natomiast w roli mediatora. Najpierw zapoznaje firmę ubezpieczeniową z Twoimi roszczeniami, a następnie przedstawia obu stronom propozycję rozwiązania sporu.

   Gdy pierwsza opcja zawiedzie – a dzieje się tak często, ponieważ opinia Rzecznika Finansowego nie jest dla ubezpieczyciela w żaden sposób wiążąca – pozostaje wkroczenie na drogę sądową lub uzyskanie należnych pieniędzy w formie dopłaty do odszkodowania. Dlatego zawsze, równolegle z odwołaniem warto zgłosić się do naszej firmy po bezpłatne sprawdzenie kosztorysu, aby otrzymać propozycję dopłaty, gdyby odwołanie zawiodło.