Przedawnienie roszczeń za szkodę na pojeździe z tytułu polisy OC

Przedawnienie roszczeń jest instytucją prawa, która służy dwóm celom – po pierwsze zmusza wierzycieli do sprawnej i skutecznej „walki” o odszkodowanie, a po drugie chroni towarzystwa ubezpieczeniowe przed spłacaniem bardzo „starych” długów. I choć – patrząc z punktu widzenia poszkodowanego – na dociekanie swoich roszczeń związanych ze szkodą na pojeździe mamy dużo czasu, nie warto ciągle tego odkładać.

Czym jest przedawnienie roszczeń?

Instytucja prawa, którą nazywamy przedawnieniem roszczeń z tytułu polisy OC, to okres, w którym skutecznie możemy ubiegać się o wypłatę świadczenia z umowy ubezpieczenia. Wyjątkiem jest rzadko spotykana sytuacja, w której podmiot, przeciw któremu roszczenie przysługuje, zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia.

Kiedy roszczenia ulegają przedawnieniu?

Jeśli chodzi o ogólną zasadę przedawnienia roszczeń z tytułu ubezpieczenia, roszczenia przedawniają się po upływie trzech lat. Termin ten określa artykuł 819 paragraf 1 kodeksu cywilnego i nalicza się go od dnia wymagalności roszczenia. W przypadku kierowców i roszczeń związanych ze szkodą na pojeździe, termin jest określany przez artykuł 442 paragraf 1 kodeksu cywilnego, który brzmi:

„Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.”

Chodzi po prostu oto, że w przypadku szkód majątkowych, czyli uszkodzenia pojazdu, zakład ubezpieczeń może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli minęły przynajmniej trzy lata od dnia, w którym osoba poszkodowana dowiedziała się o szkodzie oraz ubezpieczycielu, który jest odpowiedzialny za naprawienie tej szkody albo jeśli minęło już dziesięć lat od dnia, w którym zdarzył się wypadek.

Przerwanie terminu przedawnienia roszczeń

Warto wiedzieć, że istnieją również przepisy wstrzymujące bieg przedawnienia, które mówią, że termin będzie naliczany „od zera” w następujących sytuacjach:

  • gdy poszkodowany podejmie jakąkolwiek czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
  • gdy osoba, przeciwko której roszczenie przysługuje, uzna zobowiązanie;
  • w przypadku rozpoczęcia mediacji;
  • gdy poszkodowany zgłosi swoje roszczenie do ubezpieczyciela, przy czym należy pamiętać, że przerwanie terminu przedawnienia roszczeń z tego tytułu może mieć miejsce tylko raz – każde następne działanie ubezpieczyciela nie wpływa na termin przedawnienia.

Roszczenia powstałe w wyniku przestępstwa

W przypadku gdy szkoda jest wynikiem przestępstwa, przedawnienie roszczeń następuje dopiero po upływie dwudziestu lat. Mowa tu na przykład o sytuacji, w której doszło do wypadku z udziałem nietrzeźwego kierowcy lub w wyniku przekroczenia prędkości. Termin ten określa artykuł 442¹ paragraf 2 kodeksu cywilnego, który mówi, że roszczenie o naprawienie szkody, powstałej na skutek zbrodni lub występku, przedawnia się po dwudziestu latach, licząc od dnia popełnienia przestępstwa i to niezależnie od tego, w jakim terminie osoba poszkodowana dowiedziała się o zaistnieniu szkody oraz o osobie, która jest zobligowana do jej naprawienia. Inaczej rzecz się ma w przypadku przedawnienia roszczeń związanego ze szkodą na osobie – tu przedawnienie nie może nastąpić wcześniej niż po trzech latach, jednak licząc od dnia, w którym do poszkodowanego dotarła informacja na temat szkody i o tym, kto jest zobowiązany do jej naprawienia.

Jak widać przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń związanych ze szkodą na pojeździe z tytułu polisy OC są korzystne dla poszkodowanego. Warto jednak dociekać swoich praw i zadbać o terminowe wypłacenie odszkodowania, ponieważ trudno oczekiwać, by ubezpieczyciel dobrowolnie uregulował swój dług po upływie okresu przedawnienia.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *