Wypadek w pracy
Zostałeś ranny w wypadku w pracy?
Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie.

Wypadek w pracy

Wypadkowi podczas wykonywania pracy zawodowej może ulec pracownik w każdym zawodzie. Poprzez wypadek przy pracy rozumie się każde nagłe zdarzenie powodujące śmierć lub uszczerbek na zdrowiu, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą. Warto wiedzieć, iż oprócz odszkodowania z ZUS-u, możesz starać się również o odszkodowanie od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela. Jeśli posiadałeś ubezpieczenie NNW, to oczywiście z niego również możesz otrzymać odszkodowanie.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie?

• osoba, która uległa wypadkowi podczas wykonywania pracy;
• osoba, która uległa wypadkowi poza terenem firmy, ale jako pracownik wciąż wykonywała obowiązki służbowe;
• osoba poszkodowana podczas zdarzenia, które było powiązane z miejscem pracy lub wykonywanymi obowiązkami;
• pracownik, którego stan zdrowia pogorszył się w wyniku szkodliwych warunków pracy – choroba zawodowa.

Dlaczego warto nam zaufać?

Jak uzyskać odszkodowanie?

Pytania i odpowiedzi

O jakie świadczenia można się ubiegać?

 • Renta;
 • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę;
 • Zwrot poniesionych kosztów leczenia i rehabilitacji;
 • Pieniądze na poczet przyszłego leczenia i rehabilitacji;
 • Zwrot kosztów przygotowania do wykonania nowego zawodu – jeżeli w wyniku wypadku poszkodowany stracił możliwość wykonywania dotychczasowej pracy zarobkowej;
 • Zadośćuczynienie po śmierci osób bliskich w wyniku wypadku drogowego.

W jakim okresie można starać się o odszkodowanie?

 • W normalnym toku postępowania do 3 lat od momentu zdarzenia;
 • Jeśli sprawca jest nieznany, to w okresie 10 lat od powstanie szkody;
 • W przypadku szkód, które powstały w wyniku przestępstwa mamy 20 lat;
 • Osoby małoletnie mogą się ubiegać o odszkodowanie do dwóch lat po uzyskaniu pełnoletności.

Wypadek w drodze do pracy

Aby zakwalifikować wypadek jako „w drodze do pracy” powinny zostać spełnione następujące warunki:

 • wypadek musi być spowodowany przyczynami zewnętrznymi;
 • wypadek musi mieć miejsce w drodze do pracy lub z pracy;
 • droga, którą pokonał pracownik musi być najkrótsza i nie może zostać przerwana.

W zależności od rodzaju zdarzenia, jego przebiegu i skutków pracownik, który doznał obrażeń w wyniku wypadku w drodze do pracy ma prawo do wynagrodzenia i zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego oraz renty z tytułu niezdolności do pracy.

Na wysokość przyznanych świadczeń wpływa to w jaki sposób pracownik przyczynił się do spowodowania wypadku. Nie ma jednak znaczenia, jakim pojazdem się poruszał. Może być to zarówno samochód prywatny, środki komunikacji publicznej, jak i samochód służbowy, a nawet rower czy droga pokonana pieszo.

Jakie odszkodowanie przysługuje z ZUS za wypadek w pracy?

Za wypadek w pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które spowodowało uraz (lub śmierć) i nastąpiło:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Jeżeli wypadek w pracy spowoduje stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu, pracownik ma prawo do jednorazowego odszkodowania z ZUS. Aby je otrzymać, poszkodowany musi złożyć pisemny wniosek o ustalenie uszczerbku na zdrowiu oraz wypłatę tego świadczenia, a także zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie, dokumentację medyczną oraz inne dokumenty, mające znaczenie dla wydania orzeczenia o niezdolności do pracy. Wysokość jednorazowego odszkodowania ustalana jest kwotowo za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z możliwością zwiększenia kwoty odszkodowania. O tym, czy można mówić o stałym lub długotrwałym uszczerbku orzeka komisja lekarska lub lekarz orzecznik. Decyzja o wypłacie świadczenia powinna zostać wydana w ciągu 14 dni od otrzymania zaświadczenia komisji lekarskiej lub lekarza orzecznika, natomiast wypłata powinna nastąpić w ciągu 30 dni od wydania decyzji.

Co robić, kiedy dojdzie do wypadku w pracy?

 • Pracownik poszkodowany w wypadku pracy musi zgłosić zdarzenie do pracodawcy. Powinien zrobić to w formie pisemnej. Jeśli jednak z powodu urazu nie jest w stanie zrobić tego samodzielnie, obowiązek poinformowania o wypadku ciąży na innym pracowniku, który był świadkiem. Pracodawca po otrzymaniu zgłoszenia powinien powołać specjalny zespół powypadkowy, którego ma za zadanie zbadać, w jaki sposób doszło do zdarzenia oraz w jakich okolicznościach, tak aby możliwe było zakwalifikowanie go właśnie jako wypadek przy pracy.
 • Do zespołu powypadkowego należą najczęściej dwie osoby. Wszystko zależy od rodzaju wypadku i od przyjętego u danego pracodawcy systemu. Do głównych obowiązków zespołu należy:
  • dokonanie oględzin miejsca zdarzenia;
  • utrwalenie miejsca zdarzenia na fotografiach lub szkicach (w razie konieczności);
  • wysłuchanie wyjaśnień poszkodowanego oraz świadków;
  • zebranie innych dowodów niezbędnych do wyjaśnienia przyczyn i przebiegu zdarzenia.

  Kolejnym krokiem, który musi zostać podjęty – w terminie 14 dni od zawiadomienia o wypadku – jest sporządzenie przez zespół protokołu powypadkowego. Dokument ma zawierać dokonane ustalenia w zakresie okoliczności i przyczyn wypadku. Do protokołu powinny zostać załączone wszelkie niezbędne dokumenty, typu: zeznania świadków, wyjaśnienia poszkodowanego, fotografie, opinie lekarzy lub specjalistów oraz dokumentacja medyczna. Ponadto zespół powypadkowy powinien wskazać w protokole, czy zdarzenie może zostać zakwalifikowane jako wypadek przy pracy, czy też nie ma ku temu przesłanek. Musi to oczywiście zostać wyczerpująco uzasadnione i poparte dowodami.
  Pracodawca ma 5 dni na zatwierdzenie protokołu. Następnie dokument musi niezwłocznie zostać doręczony pracownikowi, który uległ wypadkowi (a w razie wypadku śmiertelnego, rodzinie pracownika). Pracodawca ma obowiązek przechowywać protokół powypadkowy przez 10 lat.

Dlaczego warto ubiegać się o odszkodowanie?

Gdy wypadek w pracy spowoduje stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu, zatrudniony ma prawo, aby otrzymać jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Zawsze warto się o nie ubiegać, przede wszystkim dlatego, że takie świadczenie osobie poszkodowanej się po prostu należy. Poza tym jest to pieniężna rekompensata za poniesione krzywdy. Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu rozumie się naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie. Natomiast stały uszczerbek na zdrowiu to naruszenie sprawności organizmu, powodujące upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy. W tej sytuacji poszkodowany nie może podjęć pracy – przez jakiś czas lub nigdy – a często jest również zmuszony do korzystania z pomocy osób trzecich. Opieka oraz leczenie są zwykle kosztowne, a odszkodowanie może pokryć częściowo lub w całości poniesione wydatki.

Wybierz formę kontaktu i porozmawiaj z naszym doradcą

Nasza infolinia jest czynna od 8:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku