Wypadek śmiertelny
Twój bliski zginął w wypadku?
Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie oraz zadośćuczynienie.

Wypadek śmiertelny

Śmierć bliskiej osoby to dla rodziny niewyobrażalna tragedia. Wypadek śmiertelny może zdarzyć się zarówno w wyniku wypadku samochodowego jak i w pracy czy rolnictwie. Niestety nagły brak osoby bliskiej w naszym życiu często niesie ze sobą konsekwencje w postaci pogorszenia sytuacji materialnej oraz utraty stałego źródła dochodu, w szczególności, gdy zmarły był głównym żywicielem rodziny. W takich przypadkach możesz ubiegać się nie tylko o odszkodowanie czy zadośćuczynienie, ale także o rentę lub zwrot kosztów pogrzebu.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie?

Każdy kto w wyniku wypadku stracił członka rodziny lub bliską osobę. Zgodnie z kodeksem cywilnym osoba bliska to nie tylko ta, z którą łączą nas więzy krwi, ale również osoby z którymi utrzymujemy bliskie rzeczywiste stosunki.

Dlaczego warto nam zaufać?

Jak uzyskać odszkodowanie?

Pytania i odpowiedzi

O jakie świadczenia możesz się ubiegać?

  • Renta,
  • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
  • Zwrot kosztów pochówku
 • Zadośćuczynienie za cierpienie

W jakim okresie możesz starać się o odszkodowanie?

 • Do 3 lat od momentu zdarzenia, jeśli sprawa nie zakończyła się wyrokiem skazującym sprawcę;
 • Jeśli wypadek śmiertelny był następstwem przestępstwa masz 20 lat.

Dlaczego warto ubiegać się o odszkodowanie?

Jeżeli na skutek śmierci osoby bliskiej w wypadku samochodowym, sytuacja życiowa członków rodziny zmarłego uległa znacznemu pogorszeniu, mogą się oni ubiegać o odszkodowanie na podstawie artykułu 446 § 3 Kodeksu Cywilnego.

Co ważne, świadczenie przysługuje nie tylko małżonkom i krewnym, ale także osobom pozostającym w konkubinacie oraz członkom rodziny zastępczej. Choć żadne pieniądze nie zmniejszą cierpienia po stracie bliskiej osoby, odszkodowanie może zrekompensować rodzinie znaczne pogorszenie sytuacji życiowej, dlatego zawsze warto się o nie ubiegać. Często bowiem zmarły swoją pracą i zarobkami przyczyniał się do funkcjonowania całej rodziny.

Zapraszamy do lektury naszego artykułu: Co przysługuje dzieciom w przypadku śmierci rodzica?

W takiej sytuacji bierze się pod uwagę sytuację materialną uprawnionego do odszkodowania po śmierci osoby bliskiej i porównuje, w jakiej sytuacji materialnej znajdowałby się, gdyby zmarły żył. W orzecznictwie wskazuje się, że mianem pogorszenia sytuacji życiowej określa się również czynniki niematerialne, jeśli mają one wpływ na sytuację materialną uprawnionego. Będą do nich należały, na przykład utrata pomocy i wsparcia, jakie uprawniony otrzymałby od zmarłego w przyszłości czy pomoc w wychowaniu dzieci. Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej obejmuje również sytuację, w której brak pomocy zmarłego wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów za czynności, które zmarły mógł wykonywać samodzielnie i nieodpłatnie. Bardzo ważne jest również to, że odszkodowanie za śmierć dotyczy nie tylko aktualnej sytuacji materialnej uprawnionego, ale także utratę możliwości jej zmiany na lepsze w przyszłości. 

Zadośćuczynienie a odszkodowanie

W momencie śmierci w wypadku samochodowym, najbliżsi członkowie rodziny – małżonkowie, krewni, osoby pozostające w konkubinacie, a także członkowie rodziny zastępczej – mogą ubiegać się o zadośćuczynienie, które ma zrekompensować im krzywdy, czyli szkody niematerialne oraz odszkodowanie, jeżeli na skutek smierci osoby bliskiej ich sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu.

Zadośćuczynienie za śmieć członka rodziny w wypadku komunikacyjnym przysługuje z OC sprawcy, tak samo jak w przypadku odszkodowania.    Różnica pojawia się dopiero w kwestii drogi uzyskania świadczenia – w przypadku zadośćuczynienia nie istnieje żaden schemat w przyznawaniu należnych środków finansowych, a ich wysokośc jest ustalana indywidualnie, natomiast odszkodowanie oblicza się tak, aby pokryło wszelkie straty finansowe powstałe przez szkodę.

Szkoda niemajątkowa jest znacznie trudniejsza do wychwycenia, a zalicza się do niej ból (cierpienie fizyczne) i/lub cierpienie psychiczne, wynikające na przykład z traumy po wypadku lub ze straty bliskiej osoby. W przypadku pogorszenia się sytuacji życiowej, bliscy zmarłego mogą starać się o odszkodowanie. Często bowiem zmarły swoją pracą i zarobkami utrzymywał całą rodzinę. W takiej sytuacji bierze się pod uwagę sytuację materialną uprawnionego do odszkodowania po śmierci osoby bliskiej i porównuje, w jakiej sytuacji materialnej znajdowałby się, gdyby zmarły żył. Należy pamiętać, że można ubiegać się zarówno o zadośćuczynienie, jak i odszkodowanie na skutek śmierci członka rodziny w wypadku samochodowym.

Zapraszamy do lektury naszego artykułu: Kiedy przysługuje zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby?

Wypadek śmiertelny w pracy

W wyniku śmiertelnego wypadku przy pracy, rodzinie zmarłego przysługują świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego, takie jak: jednorazowe odszkodowanie, renta rodzinna oraz dodatek do renty dla sieroty zupełnej. Uprawnionymi do uzyskania powyższych świadczeń są: 

 • małżonek, jeżeli w dniu śmierci ubezpieczonego prowadził z nim gospodarstwo domowe, ubezpieczony bezpośrednio przed śmiercią utrzymywał współmałżonka albo jeżeli ustalone zostało wyrokiem lub ugodą sądową prawo do alimentów z jego strony; 
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione lub przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, spełniające w dniu śmierci ubezpieczonego warunki uzyskania renty rodzinnej; 
 • rodzice, osoby przysposabiające, macocha oraz ojczym, jeżeli w dniu śmierci ubezpieczonego prowadzili z nim gospodarstwo domowe, ubezpieczony bezpośrednio przed śmiercią ich utrzymywał, albo jeżeli ustalone zostało wyrokiem lub ugodą sądową prawo do alimentów z jego strony. 

Należy pamiętać, że jednorazowe odszkodowanie przysługuje wyłącznie osobom prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe, co oznacza, że nie przysługuje ono małżonkowi pozostającemu z osobą zmarłą w separacji.

Śmiertelny wypadek komunikacyjny

W wyniku straty bliskiej osoby w wypadku komunikacyjnym, można ubiegać się o wypłatę zadośćuczynienia i odszkodowania. Świadczenia przysługują członkom rodziny zmarłego: małżonkom, dzieciom, rodzicom, rodzeństwu, konkubentom, dziadkom, wnukom oraz członkom rodziny zastępczej. Osoby te mogą ubiegać się o rekompensatę, pod warunkiem, że nie ponoszą wyłącznej odpowiedzialności za spowodowanie wypadku. Tylko dzieci do 13. roku życia nie ponoszą odpowiedzialności jako sprawcy wypadków. Jeżeli chodzi o odszkodowanie, wypadki komunikacyjne śmiertelne są przypadkiem, w którym można działać nawet do 20 lat wstecz – również w przypadku, gdy zostały już częściowo wypłacone. Odszkodowanie przysługuje w przypadku pogorszenia się sytuacji życiowej bliskich zmarłego. Często bowiem zmarły swoją pracą i zarobkami utrzymywał całą rodzinę. W takiej sytuacji bierze się pod uwagę sytuację materialną uprawnionego do odszkodowania po śmierci osoby bliskiej i porównuje, w jakiej sytuacji materialnej znajdowałby się, gdyby zmarły żył. Zadośćuczynienie natomiast określa się mianem szkody niemajątkowej. Zalicza się do niej ból (cierpienie fizyczne) i/lub cierpienie psychiczne, wynikające na przykład z traumy po wypadku lub ze straty bliskiej osoby. 

Zapoznaj się z naszym artykułem pt. Co przysługuje dzieciom w przypadku śmierci rodzica?

Wybierz formę kontaktu i porozmawiaj z naszym doradcą

Nasza infolinia jest czynna od 8:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku