Wypadek śmiertelny
Wypadek śmiertelny
Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Kto może ubiegać się o

Każdy, kto w wyniku wypadku stracił członka rodziny lub bliską osobę. Zgodnie z kodeksem cywilnym osoba bliska to nie tylko ta, z którą łączą nas więzy krwi, ale również osoby z którymi utrzymujemy bliskie rzeczywiste stosunki.

ZAMÓW ROZMOWĘ

  Masz pytania? Zamów rozmowę, a chętnie na wszystkie odpowiemy!

  WYŚLIJ DOKUMENTY

   Wyślij dokumentację szkody do analizy i dowiedz się, czy możemy Ci pomóc.

   Transparentność działań

   Informujemy Cię o prognozach oraz przebiegu sprawy. Uczciwie podchodzimy do każdego klienta.

   Korzystne warunki współpracy

   Każdy etap naszej współpracy jest pozbawiony kosztów i ryzyka.

   Kompleksowa oferta

   Naszym klientom proponujemy rozwiązania dopasowane do ich potrzeb oraz realiów danej sprawy.

   Pytania i odpowiedzi

   • Renta,
   • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
   • zwrot kosztów pochówku.
   • zadośćuczynienie za cierpienie
   • Do 3 lat od momentu zdarzenia, jeśli sprawa nie zakończyła się wyrokiem skazującym sprawcę;
   • Jeśli wypadek śmiertelny był następstwem przestępstwa masz 20 lat.

   Jeżeli na skutek śmierci osoby bliskiej w wypadku samochodowym, sytuacja życiowa członków rodziny zmarłego uległa znacznemu pogorszeniu, mogą się oni ubiegać o odszkodowanie na podstawie artykułu 446 § 3 Kodeksu Cywilnego.

   Co ważne, świadczenie przysługuje nie tylko małżonkom i krewnym, ale także osobom pozostającym w konkubinacie oraz członkom rodziny zastępczej. Choć żadne pieniądze nie zmniejszą cierpienia po stracie bliskiej osoby, odszkodowanie może zrekompensować rodzinie znaczne pogorszenie sytuacji życiowej, dlatego zawsze warto się o nie ubiegać. Często bowiem zmarły swoją pracą i zarobkami przyczyniał się do funkcjonowania całej rodziny.

   Zapraszamy do lektury naszego artykułu: Co przysługuje dzieciom w przypadku śmierci rodzica?

   W takiej sytuacji bierze się pod uwagę sytuację materialną uprawnionego do odszkodowania po śmierci osoby bliskiej i porównuje, w jakiej sytuacji materialnej znajdowałby się, gdyby zmarły żył. W orzecznictwie wskazuje się, że mianem pogorszenia sytuacji życiowej określa się również czynniki niematerialne, jeśli mają one wpływ na sytuację materialną uprawnionego. Będą do nich należały, na przykład utrata pomocy i wsparcia, jakie uprawniony otrzymałby od zmarłego w przyszłości czy pomoc w wychowaniu dzieci. Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej obejmuje również sytuację, w której brak pomocy zmarłego wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów za czynności, które zmarły mógł wykonywać samodzielnie i nieodpłatnie. Bardzo ważne jest również to, że odszkodowanie za śmierć dotyczy nie tylko aktualnej sytuacji materialnej uprawnionego, ale także utratę możliwości jej zmiany na lepsze w przyszłości.

   W wyniku śmiertelnego wypadku przy pracy, rodzinie zmarłego przysługują świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego, takie jak: jednorazowe odszkodowanie, renta rodzinna oraz dodatek do renty dla sieroty zupełnej. Uprawnionymi do uzyskania powyższych świadczeń są:

   • małżonek, jeżeli w dniu śmierci ubezpieczonego prowadził z nim gospodarstwo domowe, ubezpieczony bezpośrednio przed śmiercią utrzymywał współmałżonka albo jeżeli ustalone zostało wyrokiem lub ugodą sądową prawo do alimentów z jego strony;
   • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione lub przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, spełniające w dniu śmierci ubezpieczonego warunki uzyskania renty rodzinnej;
   • rodzice, osoby przysposabiające, macocha oraz ojczym, jeżeli w dniu śmierci ubezpieczonego prowadzili z nim gospodarstwo domowe, ubezpieczony bezpośrednio przed śmiercią ich utrzymywał, albo jeżeli ustalone zostało wyrokiem lub ugodą sądową prawo do alimentów z jego strony.

   Należy pamiętać, że jednorazowe odszkodowanie przysługuje wyłącznie osobom prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe, co oznacza, że nie przysługuje ono małżonkowi pozostającemu z osobą zmarłą w separacji.

    

   W wyniku straty bliskiej osoby w wypadku komunikacyjnym, można ubiegać się o wypłatę zadośćuczynienia i odszkodowania. Świadczenia przysługują członkom rodziny zmarłego: małżonkom, dzieciom, rodzicom, rodzeństwu, konkubentom, dziadkom, wnukom oraz członkom rodziny zastępczej. Osoby te mogą ubiegać się o rekompensatę, pod warunkiem, że nie ponoszą wyłącznej odpowiedzialności za spowodowanie wypadku. Tylko dzieci do 13. roku życia nie ponoszą odpowiedzialności jako sprawcy wypadków. Jeżeli chodzi o odszkodowanie, wypadki komunikacyjne śmiertelne są przypadkiem, w którym można działać nawet do 20 lat wstecz – również w przypadku, gdy zostały już częściowo wypłacone. Odszkodowanie przysługuje w przypadku pogorszenia się sytuacji życiowej bliskich zmarłego. Często bowiem zmarły swoją pracą i zarobkami utrzymywał całą rodzinę. W takiej sytuacji bierze się pod uwagę sytuację materialną uprawnionego do odszkodowania po śmierci osoby bliskiej i porównuje, w jakiej sytuacji materialnej znajdowałby się, gdyby zmarły żył. Zadośćuczynienie natomiast określa się mianem szkody niemajątkowej. Zalicza się do niej ból (cierpienie fizyczne) i/lub cierpienie psychiczne, wynikające na przykład z traumy po wypadku lub ze straty bliskiej osoby.

   Zapoznaj się z naszym artykułem pt. Co przysługuje dzieciom w przypadku śmierci rodzica?