Wypadek śmiertelny

Wypadek śmiertelny

Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie?

Każdy, kto w wyniku wypadku stracił członka rodziny lub bliską osobę. Zgodnie z kodeksem cywilnym osoba bliska to nie tylko ta, z którą łączą nas więzy krwi, ale również osoby z którymi utrzymujemy bliskie rzeczywiste stosunki.

Transparentność działań

Informujemy Cię o prognozach oraz przebiegu sprawy. Uczciwie podchodzimy do każdego klienta.

Korzystne warunki współpracy

Każdy etap naszej współpracy jest pozbawiony kosztów i ryzyka.

Kompleksowa oferta

Naszym klientom proponujemy rozwiązania dopasowane do ich potrzeb oraz realiów danej sprawy.

Pytania i odpowiedzi

  • Renta,
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
  • zwrot kosztów pochówku.
  • zadośćuczynienie za cierpienie

  • Do 3 lat od momentu zdarzenia, jeśli sprawa nie zakończyła się wyrokiem skazującym sprawcę;
  • Jeśli wypadek śmiertelny był następstwem przestępstwa masz 20 lat.

Jeżeli na skutek śmierci osoby bliskiej w wypadku samochodowym, sytuacja życiowa członków rodziny zmarłego uległa znacznemu pogorszeniu, mogą się oni ubiegać o odszkodowanie na podstawie artykułu 446 § 3 Kodeksu Cywilnego.

W wyniku śmiertelnego wypadku przy pracy, rodzinie zmarłego przysługują świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego, takie jak: jednorazowe odszkodowanie, renta rodzinna oraz dodatek do renty dla sieroty zupełnej. Uprawnionymi do uzyskania powyższych świadczeń są:

  • małżonek, jeżeli w dniu śmierci ubezpieczonego prowadził z nim gospodarstwo domowe, ubezpieczony bezpośrednio przed śmiercią utrzymywał współmałżonka albo jeżeli ustalone zostało wyrokiem lub ugodą sądową prawo do alimentów z jego strony;
  • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione lub przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, spełniające w dniu śmierci ubezpieczonego warunki uzyskania renty rodzinnej;
  • rodzice, osoby przysposabiające, macocha oraz ojczym, jeżeli w dniu śmierci ubezpieczonego prowadzili z nim gospodarstwo domowe, ubezpieczony bezpośrednio przed śmiercią ich utrzymywał, albo jeżeli ustalone zostało wyrokiem lub ugodą sądową prawo do alimentów z jego strony.

Należy pamiętać, że jednorazowe odszkodowanie przysługuje wyłącznie osobom prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe, co oznacza, że nie przysługuje ono małżonkowi pozostającemu z osobą zmarłą w separacji.

W wyniku straty bliskiej osoby w wypadku komunikacyjnym, można ubiegać się o wypłatę zadośćuczynienia i odszkodowania. Świadczenia przysługują członkom rodziny zmarłego: małżonkom, dzieciom, rodzicom, rodzeństwu, konkubentom, dziadkom, wnukom oraz członkom rodziny zastępczej. Osoby te mogą ubiegać się o rekompensatę, pod warunkiem, że nie ponoszą wyłącznej odpowiedzialności za spowodowanie wypadku. Tylko dzieci do 13. roku życia nie ponoszą odpowiedzialności jako sprawcy wypadków. Jeżeli chodzi o odszkodowanie, wypadki komunikacyjne śmiertelne są przypadkiem, w którym można działać nawet do 20 lat wstecz – również w przypadku, gdy zostały już częściowo wypłacone. Odszkodowanie przysługuje w przypadku pogorszenia się sytuacji życiowej bliskich zmarłego. Często bowiem zmarły swoją pracą i zarobkami utrzymywał całą rodzinę. W takiej sytuacji bierze się pod uwagę sytuację materialną uprawnionego do odszkodowania po śmierci osoby bliskiej i porównuje, w jakiej sytuacji materialnej znajdowałby się, gdyby zmarły żył. Zadośćuczynienie natomiast określa się mianem szkody niemajątkowej. Zalicza się do niej ból (cierpienie fizyczne) i/lub cierpienie psychiczne, wynikające na przykład z traumy po wypadku lub ze straty bliskiej osoby.

Zapoznaj się z naszym artykułem pt. Co przysługuje dzieciom w przypadku śmierci rodzica?