Odwołanie od decyzji

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Do kogo kierujemy naszą pomoc?

Do wszystkich osób, które są w trakcie likwidacji szkody komunikacyjnej i chcą uzyskać uczciwe odszkodowanie.

Jak pomagamy?

Uzyskasz u nas rzetelne informacje o tym, jak się skutecznie odwołać od decyzji ubezpieczyciela. Ponadto, a raczej przede wszystkim zaproponujemy Ci bezpłatne przeliczenie kosztorysu, a także dopłatę do odszkodowania w przypadku zaniżenia.

Jakie są metody odwołania się?

1. Samodzielne odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela

2. Kontakt z Beker Polska.
Równoległe odwołanie się do ubezpieczyciela oraz zgłoszenie się do nas po ofertę dopłaty do odszkodowania.

Odwołaj się w 3 krokach

1

Pobierz darmowy wzór odwołania od decyzji ubezpieczyciela w formacie PDF lub DOC.

Rownocześnie korzystając z formularza prześlij nam kosztorys do bezpłatnej kalkulacji. Jeśli go nie posiadasz, zgłoś się do nas.

2

Sprawdzamy w jakim stopniu Twoja szkoda jest zaniżona. Następnie dzwonimy do Ciebie z propozycją dopłaty.

Więcej o dopłacie do odszkodowania.

3

Podpisujesz dokumenty, a my wypłacamy Ci dopłatę do odszkodowania. Pamiętaj, że nasza propozycja jest zawsze niezobowiązująca.

Chcesz zamówić opinię ekspercką?
Szanse na pozytywne rozpatrzenie odwołania przez ubezpieczyciela znacznie wzrastają przy odpowiednio sporządzonej opinii eksperckiej. Zaufaj ekspertom i przejdź na stronę BEKER EXPERT.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela - FAQ

Dlaczego warto zgłosić się po dopłatę juz na etapie odwołania?

Tylko w 2018 roku do Rzecznika Finansowego wpłynęły 4843 skargi na towarzystwa ubezpieczeniowe, a najczęstszymi przyczynami były:

 • odmowa uznania całości roszczenia lub jego części,
 • brak uzasadnień dla przyjmowanych przez ubezpieczyciela stanowisk.

Ponadto zgodnie z art. 6 kodeksu cywilnego to na Tobie spoczywa ciężar udowodnienia nieprawidłowości. Jeśli masz wątpliwości co do przyznanej Ci sumy odszkodowania, nie wystarczyła na dokonanie napraw lub uważasz, że została zaniżona, możesz wziąć pod uwagę dopłatę do odszkodowania

Dopłata do odszkodowania to szybki i łatwy sposób na pozyskanie należnych Ci funduszy. Warto zgłosić się po nią już na etapie odwołania do towarzystwa ubezpieczeniowego, tym bardziej, że oba kroki można podjąć w tym samym czasie.

W Beker Polska oferujemy możliwość dokonania bezpłatnej weryfikacji poprawności wypłaconej kwoty odszkodowania. Dzięki temu, po przeliczeniu kosztorysu, będziesz miał jasność, co do wielkości zaniżenia i proponowanej przez nas kwoty dopłaty.

Zgłoś się do nas w celu wykonania weryfikacji:

 • Otwórz link zgłoszenia znajdujący się na naszej stronie internetowej;
 • Załącz wskazane dokumenty do ubezpieczyciela;
 • Wyślij zgłoszenie.

Nasi specjaliści skontaktują się z Tobą w ciągu 3 dni roboczych od przesłania zgłoszenia i zaproponują kwotę dopłaty. Jeśli zdecydujesz się na proponowane warunki dopłaty, po podpisaniu umowy, pieniądze otrzymasz na konto bankowe lub zostaną Ci wypłacone w gotówce.

Dzięki skorzystaniu z naszej propozycji już na etapie złożenia odwołania do towarzystwa ubezpieczeniowego szybciej, bo nawet już w ciągu kilku dni, uzyskasz dodatkowe, należne Ci, fundusze. Nie będziesz musiał również ryzykować czasochłonną i kosztowną batalią sądową, która bez pomocy profesjonalistów, często niestety nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

Czym jest umowa ubezpieczenia?

Umowa ubezpieczenia to czynność prawna, dwustronnie zobowiązująca i płatna o charakterze masowym. Jest zawierana pomiędzy ubezpieczającym i zakładem ubezpieczeń. W ramach tejże umowy zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w przypadku zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Umowę uważa się za zawartą w momencie doręczenia przez zakład ubezpieczeń ubezpieczającemu dokumentu ubezpieczenia, czyli na przykład polisy.

Wyróżniamy dwa rodzaje umów ubezpieczenia:

 • majątkowe, które dotyczą mienia i odpowiedzialności cywilnej;
 • osobowe, które dotyczą uszkodzenia ciała, śmierci osoby ubezpieczonej itp.

W ramach umowy ubezpieczenia zarówno zakład ubezpieczeń, jak i ubezpieczający mają pewne obowiązki. Do obowiązków zakładu należy:

 • wypłata odszkodowania lub zapłata umówionej sumy pieniężnej, renty bądź innego świadczenia,
 • zachowanie tajemnicy umów ubezpieczenia.

Do obowiązków ubezpieczającego zalicza się:

 • podanie wszystkich informacji, o które zakład pytał w formularzu lub innych pismach,
 • zawiadomienie zakładu ubezpieczeń o wypadku,
 • zapłata składki
 • przy ubezpieczeniach majątkowych (w razie wypadku) zmniejszenie szkody w mieniu oraz zabezpieczenie mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą.

Umowa ubezpieczenia wygasa z upływem czasu na jaki została zawarta, na skutek unicestwienia przedmiotu świadczenia albo przez odstąpienie od niej zakładu ubezpieczeń, jeśli została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy. W przypadku ubezpieczeń osobowych ubezpieczający może w każdej chwili wypowiedzieć umowę, z kolei przy ubezpieczeniach majątkowych – gdy zmienia się właściciel przedmiotu ubezpieczenia – mogą to zrobić obie strony, a więc także zakład ubezpieczeń.

Warto wiedzieć, że do wykonywania działalności ubezpieczeniowej uprawnione są wyłącznie zakłady ubezpieczeń w formie spółki akcyjnej albo towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych posiadające zezwolenie właściwego organu.

Co powinno zawierać odwołanie?

Jeśli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym, przysługuje Ci prawo do odszkodowania z OC sprawcy. Musisz jednak wiedzieć, że zdarza się, że zakłady ubezpieczeń zaniżają kwotę odszkodowania. Jeżeli uważasz, że w Twoim przypadku miało to miejsce możesz złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Aby było skuteczne, musi zawierać następujące informacje:

 • Dane osoby poszkodowanej (imię, nazwisko, dane teleadresowe) oraz oznaczenie towarzystwa ubezpieczeniowego (nazwa, adres)
 • Numer polisy, numer decyzji wydanej przez ubezpieczyciela, z którą nie zgadza się poszkodowany i numer szkody
 • Uzasadnienie odwołania od decyzji ubezpieczyciela

Co do uzasadnienia – nie musi być ono długie i przesadnie opisowe. Ważne jednak, aby zawierało najistotniejsze informacje, które będą działały na Twoją korzyść. Do odwołania należy dołączyć rachunki i faktury, których opłacenie jest niemożliwe z kwoty zaoferowanej przez ubezpieczyciela. Jeżeli zaniżona została cena części zamiennych, warto udać się do Autoryzowanej Stacji Obsługi w celu dokonania wyceny szkody i ustalenia cen części zamiennych niezbędnych do naprawy pojazdu. Należy jednak przy tym pamiętać, że ustalona kwota uzależniona będzie od historii, w tym historii wypadkowej, pojazdu oraz jego wieku.
W odwołaniu warto również wskazać podstawę prawną, którą jest ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, dostępną chociażby na stronie internetowej Sejmu oraz informacje o wycenie pojazdu.
Na Twoją korzyść zadziała niewątpliwe także załączenie ekspertyzy wykonanej przez rzeczoznawcę, specjalizującego się w przygotowywaniu wycen pojazdów. Choć nie jest ona wiążąca dla ubezpieczyciela to jednak zasygnalizuje, że jesteś świadomy stopnia zaniżenia odszkodowania.
Nasi specjaliści sporządzą dla Ciebie taką opinię. To tylko pięć prostych kroków, które znacznie przybliżą Cię do uzyskania należnych Ci pieniędzy:

 • Wejdź na stronę Beker Polska i wybierz interesujący Cię rodzaj opinii- w razie wątpliwości, która z opinii będzie dla Ciebie najkorzystniejsza, skonsultuj się telefonicznie z naszym specjalistą
 • Dokonaj płatności- opinie wykonujemy w ciągu około 5 dni roboczych po ich zakupieniu, w skomplikowanych przypadkach czas ten może ulec nieznacznemu wydłużeniu
 • Po otrzymaniu dokumentu pobierz wzór odwołania
 • Wypełnij wzór i dodaj do niego załączniki:
  • Opinię- będącą podstawą dochodzonych przez Ciebie roszczeń
  • Fakturę za sporządzoną opinię- w sytuacji, gdy kosztorys dowiedzie nieprawidłowego rozliczenia należnej kwoty odszkodowania, ubezpieczyciel zobowiązany jest do zwrotu poniesionego przez Ciebie kosztu opinii
 • Wyślij odwołanie do ubezpieczyciela

Towarzystwo ubezpieczeń zobowiązane jest do odpowiedzi na złożone przez Ciebie odwołanie w ciągu 30 dni od jego zgłoszenia. Fakt załączenia do odwołania niezależnej opinii sporządzonej na Twoje zlecenie, podziała niewątpliwie na Twoją korzyść i będzie stanowić poparcie reprezentowanego przez Ciebie w odwołaniu stanowiska.
Jeśli jednak zależy Ci na szybszym uzyskaniu należnej gotówki polecamy skorzystanie z naszego systemu dopłat do odszkodowań. Korzystając z niego możesz znacznie przyspieszyć proces odzyskiwania pieniędzy przysługujących Ci z tytułu odszkodowania za szkodę.
Wystarczy, że zgłosisz się do nas w celu dokonania darmowej weryfikacji przyznanego Ci odszkodowania w następujący sposób:

 • Otwórz link zgłoszenia znajdujący się na naszej stronie internetowej
 • Załącz wskazane dokumenty od ubezpieczyciela
 • Wyślij zgłoszenie

Nasi doradcy skontaktują się z Tobą w ciągu 3 dni roboczych od przesłania zgłoszenia i zaproponują kwotę dopłaty. Jeśli zdecydujesz się na proponowane warunki dopłaty, po podpisaniu umowy, pieniądze otrzymasz na konto bankowe lub zostaną Ci wypłacone w gotówce.

Jak można złożyć odwołanie?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela można złożyć na trzy sposoby. Określa to ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Jeśli więc jesteś osobą poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym i chcesz odwołać się od decyzji ubezpieczyciela, ponieważ uważasz, że zaniżył kwotę odszkodowania lub odmówił jego wypłaty, możesz dokonać tego:

 • W formie pisemnej:
  • Osobiście, w wybranej placówce należącej do ubezpieczyciela
  • Za pomocą operatora pocztowego
 • Drogą elektroniczną, korzystając ze środków komunikacji elektronicznej, pod warunkiem, że ubezpieczyciel umożliwia kontakt tego rodzaju
 • Ustnie, kontaktując się telefonicznie z pracownikami infolinii ubezpieczyciela lub podczas wizyty w oddziale towarzystwa ubezpieczeniowego zgłaszając odwołanie ustnie do protokołu

Decydując się na wysłanie odwołania od decyzji ubezpieczyciela drogą pocztową, rekomendowanym jest wybranie opcji listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wówczas będziesz miał pewność, że przesyłka dotarła do towarzystwa ubezpieczeniowego. Jest to wariant, który umożliwi Ci również wysłanie niezbędnych załączników. Pamiętaj, że zawsze warto dochodzić swoich praw, więc jeśli po przeanalizowaniu stanowiska ubezpieczyciela uważasz, że racja leży po Twojej stronie, skorzystaj z możliwości złożenia odwołania oraz uzyskania należnych pieniędzy poprzez pomoc naszej firmy.

W jakim czasie można złożyć odwołanie?

Jeśli zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, przysługuje Ci odszkodowanie z OC sprawcy. W momencie jednak, gdy jego wysokość jest niewystarczająca lub masz podstawy by twierdzić, że wysokość odszkodowania została zaniżona przez ubezpieczyciela, to zgodnie z obowiązującymi przepisami masz prawo do złożenia reklamacji, czyli odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Niestety aż 7 na 10 przyznawanych w Polsce świadczeń jest zaniżona. Choć wynika to z różnych czynników, to jednak nie musimy się na to godzić.

Czas na złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela jest taki sam jak w przypadku przedawnienia się roszczeń i wynosi 3 lata. Może się jednak zdarzyć, że termin na złożenie reklamacji zostanie wydłużony do lat 20, na przykład w sytuacji, gdy szkoda powstała na skutek przestępstwa (zbrodni lub występku). Należy pamiętać, że zgłoszenie roszczeń do zakładu ubezpieczeń lub złożenie zawiadomienia o zdarzeniu objętym ubezpieczeniem powoduje przerwanie biegu przedawnienia. Czas zaczyna liczyć się na nowo w momencie, gdy ubezpieczyciel zawiadomi nas na piśmie o odmowie lub przyznaniu odszkodowania.

Po złożeniu odwołania ubezpieczyciel na obowiązek udzielenia odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od otrzymania pisma. Jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana, zakład ubezpieczeń powinien odpowiedzieć w terminie 60 dni od dnia złożenia reklamacji.

Jeżeli nie wiesz, jak napisać odwołanie lub masz pytania dotyczące składania reklamacji, możesz skorzystać z usług firmy odszkodowawczej. Nasi doradcy rozwieją wszelkie Twoje wątpliwości i pomogą Ci w kontaktach z ubezpieczycielem.

Jak napisać odwołanie?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela można wysłać pocztą, mailem lub złożyć ustnie – przez telefon bądź w oddziale. Jeśli zdecydujesz się na reklamację w formie pisemnej (taką formę rekomendujemy) musisz pamiętać, aby zawrzeć w niej wszystkie niezbędne dane i informacje.

Przede wszystkim pamiętaj, że odwołanie od decyzji ubezpieczyciela jest pismem oficjalnym, więc musi mieć określoną strukturę. W prawym górnym rogu należy wpisać miejsce i datę sporządzania reklamacji. Następnie niżej po lewej stronie powinny znaleźć się Twoje dane: imię, nazwisko i adres oraz numer polisy i szkody. Jeszcze niżej, tym razem po prawej stronie, należy oznaczyć towarzystwo ubezpieczeń, do którego kierujemy odwołanie oraz podać jego adres. Kolejną bardzo ważną częścią odwołania jest uzasadnienie, czyli dokładne wyjaśnienie, dlaczego kwestionujemy decyzję ubezpieczyciela. Nie musi być długie, ważne by było konkretne i wyczerpujące oraz poparte dowodami Twojej racji. O co chodzi? Jeśli na przykład wartość rynkowa Twojego samochodu jest wyższa niż ocenił ubezpieczyciel, możesz podać linki do aukcji lub komisów internetowych potwierdzające jego rzeczywistą wartość. Z kolei jeżeli zaniżono koszty części zamiennych, dołącz cennik wszystkich elementów z Autoryzowanej Stacji Obsługi.

Oprócz faktur dołącz do odwołania także kopię decyzji ubezpieczyciela, podaj swój numer konta oraz określ jakiej kwoty żądasz. Na koniec złóż własnoręczny podpis pod dokumentem. Możesz także powołać się na zapisy ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Znajomość prawa zawsze działa na Twoją korzyść.

Odpowiedź odmowna - co dalej?

Zostałeś poszkodowany w wypadku drogowym, po czym otrzymałeś zaniżone odszkodowanie, a ubezpieczyciel na Twoje odwołanie udzielił odmownej odpowiedzi? Jeszcze nic straconego. W takiej sytuacji opcje są dwie.

Pierwsza to zwrócenie się do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o interwencję lub pozasądowe rozwiązanie sporu, przy czym ta ostatnia możliwość to jednorazowy koszt 50 zł. Decydując się na interwencję, Rzecznik Finansowy zbierze argumenty przemawiające na Twoją korzyść i wystąpi w Twoim imieniu do ubezpieczyciela. Rozpocznie się tym samym tzw. postępowanie skargowe, a cała korespondencja w tej sprawie będzie przekazywana także Tobie. W pozasądowym rozwiązaniu sporu Rzecznik Finansowy występuje natomiast w roli mediatora. Najpierw zapoznaje firmę ubezpieczeniową z Twoimi roszczeniami, a następnie przedstawia obu stronom propozycję rozwiązania sporu.

Niestety często zdarza się, że opinia Rzecznika Finansowego, która nie jest dla towarzystwa ubezpieczeń dokumentem wiążącym, nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Wówczas pozostają dwie możliwości ubiegania się o przyznanie należnej sumy odszkodowania:

 • Skorzystanie z dopłaty- nasza firma oferuje możliwość bezpłatnego wykonania weryfikacji wysokości uzyskanego odszkodowania i na tej podstawie dokonania dopłaty do Twojego odszkodowania. Jest to szybka i prosta metoda na pozyskanie dodatkowych, należnych Ci środków. Gdy prześlesz znajdujący się na stronie internetowej formularz, nasi doradcy skontaktują się z Tobą w ciągu 3 dni roboczych, poinformują o wyniku weryfikacji i zaproponują kwotę dopłaty. Jeśli zdecydujesz się na proponowaną sumę, po podpisaniu umowy, otrzymasz pieniądze na konto bankowe lub w gotówce. Metoda ta pozwoli Ci w szybki i stosunkowo łatwy sposób otrzymać dopłatę do odszkodowania. Wszystko co musisz zrobić to zgłosić się do nas.
 • Wkroczenie na drogę sądową- jeżeli jesteś pewien swego stanowiska i masz na jego poparcie np. niezależną opinię rzeczoznawcy, warto dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu sądowym. Musisz jednak pamiętać, że jest to często bardzo czasochłonny i kosztowny proces. Bywa niestety również tak, że bez skorzystania z pomocy profesjonalisty proces ten nie przynosi oczekiwanych rezultatów. W Beker Polska dzięki współpracy z wykwalifikowaną kancelarią odszkodowawczą oferujemy możliwość poprowadzenia za Ciebie Twojej sprawy w sądzie. Skontaktuj się z nami telefonicznie lub wyślij zgłoszenie a nasi specjaliści udzielą Ci wszelkich informacji.