Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania

Większość kierowców wie, że otrzymując zaniżone odszkodowanie z polisy OC sprawcy, może złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Jednak reklamację można złożyć również w sytuacji, gdy otrzymamy zaniżone odszkodowanie AC. Oczywiście obydwie sytuacje nieco się różnią, co wynika z charakteru polis, niemniej zawsze, gdy czujesz się pokrzywdzony, masz prawo do odwołania. Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj poniższy artykuł.

W jakich sytuacjach złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Otrzymując zaniżone odszkodowanie, zawsze warto skorzystać z możliwości złożenia reklamacji. Skoro wypłacone pieniądze nie wystarczają na pokrycie szkody, powinieneś złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, ponieważ to świadczenie Ci się po zwyczajnie należy. Tym bardziej, że firma ubezpieczeniowa robi co może, aby maksymalnie zaniżyć Twoje odszkodowanie. Zdziwiony? To bardzo częsta praktyka. Szacuje się, że 7 na 10 świadczeń jest zaniżana. Najczęściej dlatego, że ubezpieczyciel bierze pod uwagę najtańsze części zamienne zamiast oryginalnych albo wylicza stawkę za roboczogodzinę warsztatu na podstawie szacunkowych – nie realnych obliczeń. Może się również zdarzyć, że gdy naprawa jest skomplikowana i wtedy firma uznaje szkodę za całkowitą, ponieważ jest to dla niej korzystniejsze.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – termin

Musisz wiedzieć, że odwołanie od decyzji ubezpieczyciela termin ma i jest on tożsamy z terminem przedawnienia roszczeń i wynosi 3 lata. W wyjątkowych sytuacjach może zostać wydłużony do 20 lat, na przykład jeśli szkoda powstała na skutek zbrodni lub występku. Ubezpieczyciel zaś ma 30 lub 60 (jeśli sprawa jest wyjątkowo trudna) dni na odpowiedź na Twoją reklamację. Jeśli nie zrobi w tego tym terminie, przyjmuje się, że decyzja została rozpatrzona na Twoją korzyść.

Reklamacja do ubezpieczyciela – podstawa prawna

W przypadku zaniżonego odszkodowania prawo jest po Twojej stronie. Bowiem według ustawy z dnia 05.08.2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, będąc osobą poszkodowaną w wypadku drogowym, która otrzymała zaniżone lub niewystarczające odszkodowanie z polisy OC sprawcy, masz prawo złożyć odwołanie do ubezpieczyciela. Jednocześnie warto, abyś w tym momencie zgłosił się do nas po dopłatę. Dlaczego? Ponieważ otworzysz sobie alternatywną drogę do uzyskania należnych pieniędzy.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania AC

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania AC również jest zasadne, jeśli zostało zaniżone. W tej sytuacji także zachęcamy do zgłoszenia się do naszej firmy po dopłatę. Musisz jednak pamiętać, że o ile dopłata do odszkodowania z OC jest ustalana na podstawie szkody, tak przy szkodach z AC bierze się pod uwagę także OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia), które są ustalane indywidualnie dla każdej polisy. Najbardziej popularne są zapisy o braku odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku rażącego niedbalstwa, na przykład zgubienia kluczyków czy jazda pod wpływem alkoholu. Istnieją oczywiście także inne zapisy, dotyczące na przykład limitu holowania, amortyzacji części, czy pojazdu zastępczego. Przez nie ustalenie wysokości dopłaty do odszkodowania przy szkodach AC jest nieco bardziej skomplikowane, ale nie niemożliwe.

Odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela – wzór

Jeśli nie wiesz, jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, musisz wiedzieć, że składa się ono z dwóch części. Pierwsza powinna zawierać dane poszkodowanego, czyli imię, nazwisko i adres oraz nazwę i adres ubezpieczyciela, a także numer polisy osoby poszkodowanej, numer decyzji wydanej przez ubezpieczyciela, z którą się nie zgadza oraz numer szkody. Część  druga natomiast powinna zawierać uzasadnienie wraz z załącznikami, numer konta bankowego i kwotę, jakiej żąda poszkodowany. Całość oczywiście musi wieńczyć własnoręczny podpis.

Warto wiedzieć, że odwołanie od decyzji ubezpieczyciela wzór ma i znajdziesz go na naszej stronie internetowej w zakładce Strefa wiedzy. Co do uzasadnienia – pamiętaj, aby było konkretne i wyczerpujące oraz poparte dowodami Twojej racji. Na przykład, w sytuacji, gdy zaniżona została cena części zamiennych, udaj się do Autoryzowanej Stacji Obsługi po cennik i zawrzyj w odwołaniu ceny wymienionych elementów. W uzasadnieniu możesz także podać linki do aukcji lub komisów internetowych, które potwierdzą rzeczywistą wartość Twojego samochodu, jeżeli ubezpieczyciel zaniżył jego wartość rynkową.

Jak złożyć odwołanie od odszkodowania?

Odwołanie od wyceny szkody możesz złożyć:

  • osobiście w wybranej placówce należącej do ubezpieczyciela;
  • listownie;
  • jeśli ubezpieczyciel to umożliwia – mailowo;
  • telefonicznie.

Co ważne – ubezpieczyciel ma 30  lub 60 (w przypadku wyjątkowo trudnych spraw) dni na odpowiedź na Twoją reklamację. Jeśli nie zrobi w tego tym terminie, przyjmuje się, że decyzja została rozpatrzona na Twoją korzyść. Jeśli jednak odmówi, masz dwie opcje. Pierwsza to wejście na drogę sądową, a druga to zgłoszenie się do naszej firmy odszkodowawczej i skorzystanie z opcji skupu odszkodowań lub dopłaty do odszkodowania. Informacje na ten temat znajdziesz na naszej stronie w zakładce Strefa wiedzy.

Termin na złożenie odwołania od decyzji PZU – jak wspominaliśmy wcześniej – jest tożsamy z terminem przedawnienia się roszczeń i wynosi 3 lata. Chyba że szkoda powstała na skutek przestępstwa, wtedy może zostać wydłużony nawet do lat 20. Z kolei ubezpieczyciel, po otrzymaniu Twojej reklamacji, ma 30  lub 60 dni na odpowiedź. W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym czasie, decyzja zostaje rozpatrzona na Twoją korzyść.Napisanie odwołania do PZU jest zasadne, jeśli widzisz, że Twoje odszkodowanie zostało zaniżone. Jeśli jednak ubezpieczyciel odrzuci Twoją reklamację, możesz zwrócić się do Rzecznika Finansowego. Pamiętaj, że na każdym etapie likwidacji szkody możesz zgłosić się do nas i skorzystać z pomocy doświadczonych doradców, co oszczędzi Ci nerwów i stresu.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest