Odszkodowanie z OC – dowiedz się więcej

Ideą odszkodowania jest pełna rekompensata poniesionych szkód. Ustawodawca jasno określa fakt iż poszkodowany po kolizji winien otrzymać zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej zgodnej z kosztorysem naprawy pojazdu lub pojazd przywrócony do stanu sprzed wypadku. Zatem ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty kwoty, która umożliwi poszkodowanemu naprawę pojazdu lub naprawę pojazdu w serwisie. Niestety fakty są takie iż 7/10 szkód komunikacyjnych wykazuje zaniżenie w odszkodowaniu. Wśród stosowanych przez zakład ubezpieczeń sposobów na zaniżenie wysokości odszkodowania można wyróżnić:

 • amortyzację części – pomniejszenie wartości części stosowanych do naprawy o zużycie eksploatacyjne,
 • stosowanie części zamiennych, zamiast oryginalnych,
 • brak dodatkowych świadczeń – jeśli poszkodowany sam nie upomni się o dodatkowe świadczenia np. utrata wartości handlowej pojazdu lub zwrot kosztów za wynajem pojazdu w trakcie naprawy, najprawdopodobniej ich nie otrzyma,
 • doszukiwanie się szkody całkowitej – w niektórych przypadkach ubezpieczyciele będą starali się zakwalifikować szkodę jako całkowitą np. poprzez zawyżenie kosztów naprawy,
 • zaniżona wartość pojazdu – ma szczególne znaczenie w przypadku szkód całkowitych ponieważ odszkodowanie opiera się tu o wycenę pojazdu sprzed szkody – ubezpieczyciele często zaniżają tą wartość
 • naprawa części zamiast wymiany.

Wypłata odszkodowania z OC

Zgodnie z artykułem 34 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych osoby, które nie ze swojej winy zostaną poszkodowane w trakcie kolizji drogowej mogą liczyć na odszkodowanie z OC sprawcy. Dzięki regulacjom prawnym każdy pojazd mechaniczny w Polsce musi posiadać wykupione ubezpieczenie OC, a za jego brak wymierzane są surowe kary pieniężne.

Kwota jaką otrzyma poszkodowany wyliczana jest na podstawie systemów eksperckich, wycen rzeczoznawcy czy w przypadku szkód osobowych dokumentacji medycznej. Istnieje jednak tzw. suma gwarancyjna, która stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Obecne od czerwca 2012 roku sumy gwarancyjne wynoszą 5 mln euro w przypadku szkód osobowych i 1 mln euro w przypadku szkód na mieniu.

Należy pamiętać, że ubezpieczyciel będzie dążył do jak najszybszego zamknięcia sprawy. Towarzystwa ubezpieczeniowe często proponują poszkodowanym ugodowe rozwiązanie sporu. Oznacza to, że ubezpieczyciel wychodzi z propozycją wypłaty odszkodowania lecz jednocześnie zaznacza, że poszkodowany nie będzie w przyszłości rościł o wypłatę wyższej kwoty. Rozwiązanie to nie jest racjonalne, szczególnie w przypadku gdy poszkodowany nie jest pewny co do wielkości szkody i nie zweryfikował poprawności kosztorysu w niezależnej kancelarii odszkodowawczej takiej jak Beker Polska.

Współwina a odszkodowanie OC

Istnieją również sytuacje w których ubezpieczyciel nie wypłaci należnej kwoty odszkodowania z kosztorysu dla poszkodowanego.Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma prawo do obniżenia przyznanego odszkodowania o tzw. przyczynienie/współwinę. Przyczynieniem nazywa się wszystkie działania poszkodowanego które przyczyniły się do powstania szkody np. prowadzenie pod wpływem alkoholu, prowadzenie pojazdu bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, prowadzenie pojazdu bez ważnego badania technicznego.

Odszkodowanie OC a potrącenie sarny lub innej zwierzyny leśnej

Czy jeśli poszkodowany nie posiada polisy AC może liczyć na wypłatę odszkodowania?

 • Brak znaku ostrzegawczego A-18B – w teorii jeśli na drodze nie było znaku ostrzegawczego A-18B (uwaga, dzikie zwierzęta) poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie do zarządcy drogi ( z tytułu niewypełnienia obowiązku informacyjnego – brak znaku) lub koła łowieckiego ( jeśli do zdarzenia doszło w dniu, w którym odbyło się polowanie). W praktyce jednak dochodzenie odpowiedzialności jest bardzo trudnym procesem, który często kończy się w sądzie.
 • Obecny znak ostrzegawczy A-18B – znak A-18B informuje kierowcę o tym iż na danym obszarze dzikie zwierzęta często przechodzą przez jezdnie i nakładają na kierowcę obowiązek dostosowania prędkości samochodu na wypadek wystąpienia niebezpieczeństwa potrącenia zwierzyny. Jeśli na drodze na której doszło do wypadku zamieszczony był znak A-18B , a poszkodowany nie posiadał polisy AC będzie zmuszony do samodzielnej naprawy pojazdu

Odszkodowanie OC i AC jednocześnie

Należy pamiętać, że towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci nam odszkodowania za te same uszkodzenia dwa razy. Oznacza to, że jeśli np. zgłoszona zostanie szkoda z OC sprawcy nie możemy ponownie zgłosić szkody do naszego ubezpieczyciela i żądać wypłaty z tytułu polisy AC.

Jeśli na miejscu zdarzenia nie ma pewności co do winnego kolizji drogowej możesz zlikwidować swoją szkodę z ubezpieczenia AC, jeśli po czasie okaże się iż wina nie leży po Twojej stronie postaraj się o regres.

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

Towarzystwo Ubezpieczeniowe może odmówić przyjęcia odpowiedzialności, a co za tym idzie nie wypłaci nam należnego odszkodowania, w sytuacji kiedy w oparciu o zgromadzoną dokumentację szkodową na podstawie, której będzie analizować i oceniać okoliczności powstawnia szkody dojdzie do wniosku, że:

 • szkoda nie miała miejsca,
 • zakres uszkodzeń nie pokrywa się z uszkodzeniami np. sprawcy,
 • wcześniej na pojeździe miała miejsce szkoda o identycznym lub zbliżonym zakresie (podlega dyskusji i w szczególnych przypadkach mimo takiej sytuacji można uzyskać odszkodowanie),
 • istnieje podejrzenie wyłudzenia,
 • inne.

Odszkodowanie z OC a podatek

Rozliczenie podatku dochodowego i kosztów zależy od rodzaju posiadanej polisy ubezpieczeniowej w momencie wypadku. Odszkodowanie z polisy AC w całości stanowi opodatkowany przychód. Natomiast Przedsiębiorca, któremu zostanie wypłacone odszkodowanie z samochodowej polisy OC, będzie musiał odprowadzić podatek dochodowy tylko od nadwyżki otrzymanej kwoty, przekraczającej wartość naprawy.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest