Odszkodowanie z AC – dowiedz się więcej

Najczęściej przyczyną zaniżonego odszkodowania z AC jest amortyzacja części. Ubezpieczyciele potrącają odszkodowanie o powstałą z ubiegiem lat utratę wartości części. Wysokość potrącenia zwiększa się z wiekiem pojazdu. Kwota odszkodowania zostanie pomniejszona o procentowe zużycie pojazdu i jego części.

Dlatego tak ważne jest aby dokładnie zapoznać się z OWU (Ogólnymi warunkami ubezpieczenia) AC, gdzie znajdziemy informacje na temat wysokości potrąceń amortyzacyjnych. Najlepszą metodą na uniknięcie zaniżenia odszkodowania ze względu na amortyzację pojazdu jest wykupienie zniesienia amortyzacji części. Jak ustrzec się przed zaniżonym odszkodowaniem AC? Przemyśl zakup ubezpieczenia pojazdu ze stałą sumą ubezpieczenia. Niestety nawet przy najlepszej polisie ubezpieczeniowej odszkodowanie może być zaniżone.

Wypłata odszkodowania z AC

Wysokość odszkodowania AC w głównej mierze zależy od sumy ubezpieczenia ustalanej przy podpisaniu umowy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia to górna granica odpowiedzialności (wysokości odszkodowania) jaką ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu po szkodzie. Wyróżnia się dwa rodzaje sumy ubezpieczenia: stała i zmienna. Stała suma ubezpieczenia zapewnia poszkodowanemu wypłatę odszkodowania wysokości pełnej wartości pojazdu w czasie trwania polisy. Natomiast zmienna suma ubezpieczenia powoduję iż wartość pojazdu obliczana jest na dzień szkody. Ubezpieczyciele bardzo często proponują swoim klientom obniżenie kosztów polisy poprzez tzw. udział własny. Udział własny w szkodzie to dokładnie określona w OWU i umowie ubezpieczenia część pieniędzy o jakie pomniejszone będzie odszkodowanie. Kolejnym powodem pomniejszenia odszkodowania AC za szkodę z własnej winy może być amortyzacja czyli procentowy ubytek wartości pojazdu wraz z czasem jego użytkowania. Oczywiście podpisując umowę ubezpieczenia AC możesz wybrać polisę ze zniesioną amortyzacją – niestety wpływa to na podniesienie składki ubezpieczenia. Jednak najważniejszym kryterium wpływającym na wysokość odszkodowania AC jest sposób jej zakwalifikowania w towarzystwie ubezpieczeniowym tzw. typ szkody. Zniszczenia pojazdu mogą zostać uznane jako szkodzą częściowa lub całkowita. Odszkodowanie z AC wyniesie jednak zawsze tyle, ile kosztować będzie przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia – lub tyle, ile wynosiła wartość pojazdu przed wypadkiem (szkoda całkowita).

Odszkodowanie AC, a szkoda z własnej winy

Choć zakup ubezpieczenia AC nie jest obowiązkowy, jego posiadania jest przydatne. Kiedy można liczyć na wypłatę odszkodowania AC? W przypadku szkody z własnej winy, gdy nieznany sprawca uciekł z miejsca wypadku, gdy szkoda została spowodowana przez złe warunki pogodowe np. grad, burza, gdy pojazd został skradziony itp. Polisy Autocasco i odpowiedzialność Towarzystw Ubezpieczeniowych różnią się od siebie zakresem ochrony, szczegóły polisy znaleźć można w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Szkoda całkowita

Szkoda całkowita to sytuacja, w której naprawa pojazdu do stanu sprzed szkody kosztowałaby więcej niż wynosi sama wartość pojazdu (suma ubezpieczenia) ustalona podczas podpisania umowy ubezpieczenia. Firmy ubezpieczeniowe różnie definiują szkodę całkowitą określa się w momencie gdy wartość naprawy przewyższyła by 70 % wartości pojazdu. W takim przypadku poszkodowany otrzyma od ubezpieczyciela różnicę pomiędzy wartością pojazdu na dzień szkody a wartością pozostałości czyli tzw. wrak pojazdu. Towarzystwo ubezpieczeniowe może również wskazać poszkodowanemu nabywcę, który kupi pojazd za ustaloną cenę.

Potrącenie sarny lub innej zwierzyny leśnej

Jeśli osoba poszkodowana posiada polisę AC w zakresie, której znajduje się kolizja z udziałem zwierząt np. sarny to otrzyma odszkodowanie. Warto jednak zaznaczyć iż nie każda polisa AC w swoim zakresie posiada kolizję ze zwierzyną. Należy dokładnie przeczytać Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) aby wiedzieć na jakie odszkodowanie możemy liczyć.

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

Towarzystwo Ubezpieczeniowe może odmówić przyjęcia odpowiedzialności, a co za tym idzie nie wypłaci nam należnego odszkodowania, w sytuacji kiedy w oparciu o zgromadzoną dokumentację szkodową na podstawie, której będzie analizować i oceniać okoliczności powstawnia szkody dojdzie do wniosku, że:

  • szkoda nie miała miejsca,
  • zakres uszkodzeń nie pokrywa się z uszkodzeniami np. sprawcy,
  • wcześniej na pojeździe miała miejsce szkoda o identycznym lub zbliżonym zakresie (podlega dyskusji i w szczególnych przypadkach mimo takiej sytuacji można uzyskać odszkodowanie),
  • istnieję podejrzenie wyłudzenia,
  • inne.

Odszkodowanie z OC a podatek

Rozliczenie podatku dochodowego i kosztów zależy od rodzaju posiadanej polisy ubezpieczeniowej w momencie wypadku. Odszkodowanie z polisy AC w całości stanowi opodatkowany przychód. Natomiast Przedsiębiorca, któremu zostanie wypłacone odszkodowanie z samochodowej polisy OC, będzie musiał odprowadzić podatek dochodowy tylko od nadwyżki otrzymanej kwoty, przekraczającej wartość naprawy.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest