Kolizja drogowa – jakie są konsekwencje dla sprawcy?

Kwota mandatu za spowodowanie kolizji waha się między 200 a 500 zł, a ostateczna wysokość kary zależy od tych dwóch czynników:

 • stopień zawinienia
 • skrucha i zachowanie

Dla kierowców, którzy zawinili niewiele bądź okazali skruchę przyznając się do winy, funkcjonariusze zazwyczaj stosują niższe kary.

Ponadto, każdorazowo za spowodowanie kolizji do konta sprawcy zostaje dopisanych 6 punktów karnych.

Kolizja a zniżki

Na jak długo traci się zniżki po kolizji?
Nie ma określonego okresu, na jaki traci się zniżki po spowodowaniu kolizji ponieważ są one naliczane w systemie Bonus/Malus, który działa w ten sposób, że za każdy rok bezszkodowej jazdy ubezpieczony otrzymuje zniżkę (zazwyczaj 10%, ale to zależy od ubezpieczyciela), a za każde spowodowanie kolizji ubezpieczony te zniżki traci. W ten sposób zniżki są płynne, czyli nie są nadawane na określony czas, jak i nie są odejmowane na dany okres.

 

Czy współwłaściciel traci zniżki przy kolizji?
Tak, bez względu na to, który spowodował szkodę.

 

Ile zniżek traci się po kolizji?
Wszystko zależy od towarzystwa, w którym jesteś ubezpieczony. Zazwyczaj jest to od 10 do 30%. Te informacje są podane w umowie ubezpieczenia, a czasami można znaleźć zapis, że zniżki za szkody są odejmowane indywidualnie, a nie wg. sztywnych wartości procentowych.

 

Szkoda z AC, a zniżki
W kwestii szkód z AutoCasco i utraty zniżek są dwie kwestie:

 • Czy traci się zniżki AC po szkodzie z OC?
  – Nie.
 • Czy traci się zniżki OC po szkodzie z AC?
  – Nie.

Generalnie, zasady rządzące utratą oraz zyskiwaniem zniżek AC wyglądają podobnie jak przy ubezpieczeniu OC.

Kary za jazdę po alkoholu

Kierujący pojazdem, który w wydychanym powietrzu ma od 0,2 do 0,5 promila dopuszcza się wykroczenia z art. 87 Kodeksu wykroczeń, i grozi mu za to:

 • grzywna w kwocie od 50 zł do 5000 zł lub areszt do 30 dni;
 • zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat;
 • 10 punktów karnych.

W przypadku, gdy kierujący pojazdem ma więcej niż 0,5 promila w wydychanym powietrzu, czyli jest w stanie nietrzeźwości, zgodnie z art. 178a Kodeksu karnego grozi mu:

 • grzywna, ograniczenie wolności lub kara więzienia;
 • zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do 15 lat;
 • kara pieniężna od 5000 zł do 60 000 zł (na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej);
 • 10 punktów karnych.

Kary za spowodowanie kolizji po alkoholu

Kierowca, który spowodował kolizję będąc pod wpływem alkoholu, może odpowiadać przed sądem z następujących przepisów prawa:

 • art 86: § 1. Kodeksu wykroczeń: Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny. § 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny;
 • art. 174. § 1. Kodeksu karnego: Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3;
 • art. 178. § 1. Kodeksu karnego: Skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w art. 173, 174 lub 177, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę;
 • art. 178a. § 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

W przypadku osób, które już wcześniej popełniły podobny czyn (recydywa), zastosowanie ma przepis: Art. 178a § 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Kara sądowa za spowodowanie kolizji

Kierowcy, który spowodował kolizję grozi sprawa w sądzie, gdy:

 • uciekł z miejsca kolizji,
 • spowodował kolizję pod wpływem alkoholu lub narkotyków,
 • spowodował kolizję posiadając cofnięte uprawnienia do prowadzenia pojazdu lub sądowy zakaz prowadzenia pojazdów,
 • nie przyjął mandatu,
 • kolizja, którą spowodował może kwalifikować się pod katastrofę w ruchu lądowym,
 • w tej kolizji ktoś doznał uszczerbku zdrowia powyżej 7 dni (wtedy mówimy o wypadku).

Kary za prowadzenie bez prawa jazdy

 • mandat w wysokości 500 zł oraz pokrycie kosztów holowania pojazdu (jeżeli auto musi zostać przetransportowane, a nie ma kto tego zrobić),
 • grzywna do 5000 zł oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat (jeżeli nie jest to pierwszy raz zatrzymanego),
 • pozbawienie wolności do lat 2, jeśli kierowca ma cofnięte uprawnienia,
 • pozbawienie wolności do lat 5 w przypadku jazdy pojazdem, gdy kierowca miał sądowe orzeczenie o zakazie prowadzenia pojazdów.

Ucieczka z miejsca kolizji

Kary za ucieczkę z miejsca kolizji
Sprawcy, który uciekł z miejsca kolizji grozi mandat w wysokości 500 zł oraz 6 punktów karnych. Ponadto, nie obejmuje go ubezpieczenie OC i jest zmuszony zapłacić z własnej kieszeni za wyrządzone szkody.


Kary za ucieczkę z miejsca wypadku
W przypadku, gdy sprawca uciekł z miejsca kolizji, ale okazało się, że ktoś został ranny i jest to wypadek, sprawa wygląda już zupełnie inaczej. Sprawca wypadku, który uciekł z miejsca zdarzenia jest traktowany podobnie jak sprawca wypadku w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków. Za taką ucieczkę sąd, orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, a w wypadku przestępstwa określonego w art. 177 § 2 (wypadek, którego skutkiem jest śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu) w wysokości nie niższej niż 2 lata, do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę. Oznacza to, że sprawcy poważnego wypadku, który zbiegł z miejsca zdarzenia grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.


Ucieczka z miejsca kolizji, a ubezpieczenie OC
Oddalenie się z miejsca wypadku w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej, jest podstawą do wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli sprawca musi z własnej kieszeni pokryć szkody wyrządzone materialne, jak i te niematerialne. Nawet jeśli ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie poszkodowanym, to później wystąpi do sprawcy z żądaniem zwrotu tej kwoty – jest to tzw. regres ubezpieczeniowy.


Sprawca uciekł, ale mam numery rejestracyjne
Jeżeli sprawca kolizji uciekł, ale znasz jego numery rejestracyjne, to powinieneś zgłosić zdarzenie policji, która bez problemu zidentyfikuje właściciela pojazdu, i przekaże Ci jego numer polisy OC. Wtedy zdarzenie zgłaszasz do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy, który rozpoczyna proces likwidacji Twojej szkody, czyli sporządza kosztorys, osądza o sprawstwie, a na końcu wypłaca odszkodowanie.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest