Czy odszkodowanie jest opodatkowane?

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy od otrzymanego odszkodowania należy zapłacić podatek. Wcale nas to nie dziwi, ponieważ urzędy skarbowe wymagają aby podatnicy uwzględniali w rocznych deklaracjach bardzo różne rodzaje dochodów i przychodów. Generalnie odszkodowania są zwolnione z podatku, jednak istnieją bardzo ważne wyjątki, a ich nieznajomość może się skończyć kłopotami z urzędem skarbowym. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w poniższym artykule.

Opodatkowanie odszkodowań

Odszkodowanie jest świadczeniem przysługującym danemu podmiotowi, który doznał uszczerbku (szkody), bądź to w swoim majątku (szkoda majątkowa), bądź też w innych dobrach (szkoda niemajątkowa). Osoby fizyczne mogą być uprawnione do otrzymania odszkodowania za poniesioną szkodę z tytułu szeregu ustaw zapisanych, na przykład w Kodeksie cywilnym lub w Kodeksie pracy. Jednak jeżeli zastanawiasz się, czy odszkodowanie jest opodatkowane, musisz wiedzieć, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówią, iż odszkodowania są zwolnione z podatku, z zastrzeżeniem, że w niektórych przypadkach odszkodowania nie będą podlegały zwolnieniu od podatku i osoba fizyczna będzie musiała rozliczyć się z urzędem skarbowym. Przede wszystkim chodzi o odszkodowania otrzymane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Miałeś szkodę na pojeździe i otrzymałeś odszkodowanie? Zgłoś się po dopłatę do odszkodowania!

Zwolnienie odszkodowań z podatku

Zastanawiasz się, czy odszkodowanie jest przychodem podatkowym? Otóż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 roku (a konkretnie zapis z Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350) mówi, że odszkodowanie ubezpieczeniowe jest jednym z nieopodatkowanych źródeł przychodu. Mowa tutaj, między innymi, o:

 • odszkodowaniach lub zadośćuczynieniach, których wysokość lub zasady ustalenia wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw;
 • odszkodowaniach otrzymanych na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub ugodzie;
 • odszkodowaniach w postaci renty otrzymanych na podstawie przepisów prawa cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, przez poszkodowanego, który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość;
 • odszkodowaniach otrzymanych przez właściciela nieruchomości na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego;
 • kwotach otrzymanych z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych;
 • odszkodowaniach wypłaconych, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;
 • odsetkach i kwotach rekompensat otrzymanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedpłat na samochody osobowe;
 • rekompensatach pieniężnych otrzymanych na podstawie przepisów o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent.

Kiedy zapłacimy podatek od odszkodowania?

Co do zasady, odszkodowanie jest zwolnione z podatku. Istnieją jednak pewne wyjątki, które dotyczą:

 • przedsiębiorców, którym ubezpieczyciel wypłacił rekompensatę za składniki majątku wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (takie osoby muszą wykazać również odszkodowania otrzymane od zakładu ubezpieczeń na mocy wyroku sądowego lub ugody sądowej);
 • przedsiębiorców otrzymujących inne odszkodowania w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (w tym odszkodowania za utracone korzyści);
 • rolników prowadzących tzw. działy specjalne produkcji rolnej, którzy otrzymali odszkodowanie za szkody na majątku wykorzystywanym do działalności rolnicze.

Oznacza to, że wyżej wymienione podmioty, muszą będą musiały zapłacić podatek dochodowy od otrzymanego odszkodowania.

Opodatkowanie odsetek od ubezpieczyciela

Jeśli chodzi o kwoty odsetek od otrzymanych odszkodowań, nie są one zwolnione z podatku dochodowego, więc należy je wykazać i opodatkować w zeznaniu rocznym za dany rok podatkowy. Trzeba jednak wyraźnie oddzielić tutaj odszkodowania i zadośćuczynienia, które na ogół nie ulegają opodatkowaniu od odsetek wypłaconych przez ubezpieczyciela. Niemniej z artykuły 481 Kodeksu Cywilnego wynika, że nie można utożsamiać odsetek za zwłokę z odszkodowaniem (naprawieniem szkody), w związku z czym odsetki nie korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych określonego w art. 21 ust. 1 pkt 3-4.

Wobec tego należy pamiętać, że otrzymane odsetki za zwłokę w wykonaniu zobowiązania cywilnoprawnego są przychodem opodatkowanym na ogólnych zasadach albo zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych w odniesieniu do podatników tego ryczałtu, które należy wykazać w zeznaniu rocznym w pozycji „inne przychody „.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *