Co przysługuje dzieciom w przypadku śmierci rodzica?

Nikt nie jest przygotowany na śmierć rodzica i to niezależnie, czy ma 10, czy 30 lat. Oczywistym jednak jest, że dużo trudniej w takiej sytuacji odnaleźć się małemu dziecku lub osobie, która jeszcze nie osiągnęła niezależności finansowej. Na szczęście prawo chroni interesy młodych ludzi, którzy przedwcześnie utracili matkę, ojca lub oboje rodziców. Jeśli jesteś jedną z takich osób lub chcesz pomóc komuś, kto znalazł się w podobnej sytuacji, przeczytaj artykuł i dowiedz się, co dokładnie przysługuje dzieciom w przypadku śmierci rodzica.

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy to rodzaj, świadczenia, który należy się nie tylko dzieciom, ale także innym krewnym, a nawet sąsiadom, jeśli to oni zajęli się pogrzebem, niemniej to pierwszy i podstawowy zasiłek,o jaki dzieci mogą się starać. Przysługuje w sytuacji, gdy zmarły miał ubezpieczenie, pobierał emeryturę lub rentę bądź spełniał warunki do uzyskania tych świadczeń, był na zasiłku chorobowym, świadczeniu rehabilitacyjnym lub zasiłku macierzyńskim. Jego maksymalna wysokość to 4 tys. zł. Dzieci mogą otrzymać pełną kwotę zasiłku, niezależnie od poniesionych kosztów pogrzebu. Nie muszą od niego płacić podatku ani ujawniać go w zeznaniu rocznym PIT. O świadczenie można się starać przez 12 miesięcy od dnia śmierci rodzica, którego pogrzeb się opłaciło. W tym celu należy złożyć w ZUS następujące dokumenty:

 • wniosek, który można znaleźć na stronie ZUS lub w siedzibie placówki;
 • skrócony odpis aktu zgonu;
 • oryginały rachunków, które dokumentują wydatki na pogrzeb, ewentualnie ich kopie, potwierdzone przez bank;
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo;
 • zaświadczenie, że zmarły był objęty ubezpieczeniem społecznym, np. odcinek renty lub emerytury.

Czasami zdarza się, że jeśli dziecko otrzyma zasiłek pogrzebowy, a ubiega się dodatkowo o odszkodowanie, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania za poniesione koszty pogrzebu albo wypłacić je, ale pomniejszone o kwotę zasiłku pogrzebowego. Niemniej zawsze warto walczyć o przysługujące nam świadczenia. Jeśli nie samodzielnie – to z pomocą profesjonalnej firmy odszkodowawczej, na przykład BEKER POLSKA. Każde z tych roszczeń ma inną podstawę prawną, dlatego skoro istnieje szansa na uzyskanie zarówno zasiłku, jak i pełnego odszkodowania, powinno się o nie starać.

Odprawa pośmiertna

Jeżeli zmarły rodzic w chwili śmierci był zatrudniony albo pobierał zasiłek z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby, zgodnie z kodeksem pracy, dzieciom – gdy nie ma współmałżonka – należy się odprawa pośmiertna. Mogą to być dzieci własne, drugiego małżonka lub adoptowane do 16. roku życia, a gdy się uczą – do 25. roku życia. Jeśli dzieci są całkowicie niezdolne do pracy, mogą otrzymać odprawę bez względu na wiek. Dzieci mogą ubiegać się o świadczenie zarówno gdy rodzic zmarł podczas wykonywania obowiązków zawodowych, jak i wówczas, gdy przebywał na urlopie wypoczynkowym, macierzyńskim lub wychowawczym. Nie ma znaczenia, na jaki okres był zatrudniony, a jeśli pracował u kilku pracodawców, odprawa należy się od każdego z nich. Od świadczenia nie trzeba płacić podatku, a jego wysokość jest uzależniona od stażu pracy:

 • poniżej 10 lat – przysługuje jednomiesięczne wynagrodzenie;
 • co najmniej 10 lat – trzymiesięczne wynagrodzenie;
 • przepracowane 15 i więcej – sześciomiesięczne wynagrodzenie.

Dzieciom należy się również zaległe wynagrodzenie zmarłego oraz należny mu ekwiwalent urlopowy.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

W przypadku śmierci rodzica dzieciom należy się również odszkodowanie i zadośćuczynienie. Często utożsamiane – są osobnymi świadczeniami, o które można starać się równocześnie. Zadośćuczynienie ma być sposobem złagodzenia różnego rodzaju cierpień psychicznych o charakterze wewnętrznym, które pojawiły się bezpośrednio po śmierci rodzica, jak i tych, które mogą pojawić się w przyszłości, na przykład:

 • pogorszenie sytuacji finansowej i życiowej;
 • wywołany szok i zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny;
 • poczucie osamotnienia, bólu, tęsknoty i żalu;
 • ogólne cierpienie i pogorszenie zdrowia psychicznego, które są następstwem śmierci rodzica.

Chciałbyś otrzymać pomoc w uzyskaniu odszkodowania oraz zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby? Przejdź tutaj: Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby.

Zadośćuczynienie ma charakter jednorazowy i obejmuje wszystkie negatywne doznania po stronie dziecka, w tym te, które będzie ono odczuwać w przyszłości. Przy wyliczaniu wysokości zadośćuczynienia bierze się pod uwagę stopień uszczerbku na zdrowiu psychicznym dziecka, jego siły więzi emocjonalnej z rodzicem, poczucie bezradności życiowej oraz inne czynniki  uzależnione od konkretnego stanu faktycznego, których trzeba poszukiwać przy każdej indywidualnej sprawie szczególnie z uwzględnieniem wszelkich cech dziecka.

Dzieciom, w przypadku śmierci rodzica, przysługuje również odszkodowanie. Jest to świadczenie pieniężne, mające na celu naprawić szkodę, która dotyka sfery zewnętrznej, a nie wewnętrznej. Celem odszkodowania jest więc wyrównanie straty materialnej. Można go żądać na przykład w celu zwrotu kosztów leczenia, a także kosztów dojazdów do placówek medycznych, na przykład gdy dziecko korzystało z prywatnej opieki psychiatrycznej i/lub psychologicznej.

Widać więc, że świadczeń, które przysługuje dzieciom po śmierci rodzica, jest naprawdę dużo. Ponieważ szok i ból wywołany stratą tak bliskiej osoby, często utrudnia walkę o swoje prawa, można zwrócić się o pomoc do firmy takiej jak BEKER POLSKA, która profesjonalnie zajmie się całą sprawą. Pomoże dopełnić niezbędnych formalności i zadba, by przysługujące osobie poszkodowanej świadczenia były możliwie wysokie.

Kiedy przysługuje zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby?

Gdy umiera bliska nam osoba – na przykład w wypadku komunikacyjnym – pieniądze to ostatnia rzecz, o jakiej myślimy. Jest to oczywiście zrozumiałe, jednak zawsze warto dochodzić swoich praw, a zadośćuczynienie  za śmierć bliskiej osoby to świadczenie, które obok odszkodowania z tego samego tytułu nam się po prostu należy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, przeczytaj poniższy artykuł i sprawdź, co dokładnie przysługuje Ci w takiej sytuacji.

Czym jest zadośćuczynienie?

Choć potocznie zadośćuczynienie i odszkodowanie są używanie wymiennie, to w świetle prawa są dwoma odrębnymi pojęcia. Zadośćuczynienie to świadczenie, którego wypłata ma być sposobem złagodzenia różnego rodzaju cierpień psychicznych o charakterze wewnętrznym. W języku prawnym określa się je „krzywdą”. Celem zadośćuczynienia jest kompensacja, czyli wyrównanie szkody w postaci skutków doznanej „krzywdy”, które pojawiły się bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia szkodzącego, jak i tych, które mogą pojawić się w przyszłości. Jedną z takich „krzywd” jest śmierć bliskiej osoby. Zadośćuczynienie ma wynagrodzić poszkodowanemu negatywne przeżycia związane z cierpieniem zarówno psychicznym, jak i fizycznym. Można otrzymać je tylko raz za:

 • pogorszenie sytuacji finansowej i życiowej;
 • wywołany szok i zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny;
 • poczucie osamotnienia, bólu, tęsknoty i żalu;
 • ogólne cierpienie i pogorszenie zdrowia psychicznego, które są następstwem śmierci osoby bliskiej.

Chciałbyś otrzymać pomoc w uzyskaniu odszkodowania oraz zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby? Przejdź tutaj: Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby.

Komu przysługuje zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby?

Kodeks cywilny mówi, że sąd może przyznać odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę najbliższym członkom rodziny zmarłego tylko raz, jednak nie definiuje dokładnie, kogo należy uznać za najbliższego członka rodziny. Przyjęło się, że są to małżonkowie, rodzice, rodzeństwo oraz dzieci. Czasami jednak po odszkodowanie zgłosić się mogą również osoby, które nie są oficjalnie członkami rodziny, ale pozostawały w zażyłych relacjach ze zmarłym, czyli konkubenci, przyrodnie rodzeństwo, dziadkowie, macocha, ojczym lub dzieci przyjęte na wychowanie przez rodziców zastępczych. Po dokładnej analizie emocjonalnej – między innymi przez sąd – podejmuje się decyzję, czy wypłacić takiej osobie zadośćuczynienie, czy też nie.

Jak oblicza się wysokość zadośćuczynienia?

Zadośćuczynienie ma charakter jednorazowy i obejmuje wszystkie negatywne doznania po stronie poszkodowanego, w tym te, które będzie on odczuwać w przyszłości. Przepisy kodeksu cywilnego nie zawierają żadnych kryteriów, jakimi należy kierować się przy wyliczaniu wysokości zadośćuczynienia, jednak przede wszystkim bierze się pod uwagę:

 • rozmiar poniesionej „krzywdy”;
 • stopień uszczerbku na zdrowiu psychicznym poszkodowanego;
 • poczucie bezradności życiowej;
 • stopień pokrewieństwa poszkodowanego ze zmarłym;
 • siły więzi emocjonalnej pomiędzy zmarłym a poszkodowanym;
 • inne czynniki wpływające na poczucie „krzywdy” uzależnione od konkretnego stanu faktycznego, których trzeba poszukiwać przy każdej indywidualnej sprawie szczególnie z uwzględnieniem wszelkich cech poszkodowanego.

Czy warto ubiegać się o zadośćuczynienie?

Choć nie ma takich pieniędzy, które wynagrodzą nam śmierć bliskiej osoby, zadośćuczynienie może pomóc poradzić sobie ze stratą, na przykład w momencie, gdy zmarły był jedynym żywicielem rodziny. Wiele osób rezygnuje z walki o to świadczenie, nie chcąc przysparzać sobie jeszcze więcej stresu i zmartwień, jednak nie jest to słuszne. Skoro polskie prawo daje możliwość przynajmniej częściowej rekompensaty za śmierć bliskiej osoby, warto przełamać niechęć lub skorzystać z usług firmy zajmującej się pomocą osobom poszkodowanym, na przykład BEKER POLSKA. W przyszłości może się bowiem okazać, że wypłacone pieniądze będą niezbędne do normalnego funkcjonowania.

Jak ubiegać się o zadośćuczynienie?

Aby otrzymać odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby, należy zgłosić się do ubezpieczyciela w ciągu 3 lat od dnia, w którym otrzymano informację o szkodzie. W przypadku, gdy zdarzenie – na przykład wypadek komunikacyjny – posiada znamiona przestępstwa, czas ten znacznie się wydłuża i wynosi aż 20 lat od momentu jego popełnienia. O zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby można walczyć samodzielnie, drogą sądową lub korzystając z usług profesjonalnej firmy odszkodowawczej, o której była mowa wcześniej, czyli BEKER POLSKA.

Tym, o czym warto pamiętać, jest fakt, że za śmierć bliskiej osoby przysługuje Ci zarówno zadośćuczynienie, jak i odszkodowanie. Pierwsze świadczenie ma być sposobem złagodzenia różnego rodzaju cierpień psychicznych, natomiast celem odszkodowania jest wyrównanie straty materialnej.